بررسي ميزان رضايت مندي بيماران پس از عمل جراحي از خدمات سرويس بيهوشي در بيمارستان سينا

نويسنده: فرهاد جوانمرد
استاد راهنما: محمدرضا خواجوي
استاد مشاور: اتابك نجفي، مهدي نوروزي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: بررسي ميزان رضايت‌مندي بيماران از بيهوشي و تعادل بين انتظارات و مشاهدات دريافتي يك فاكتور ضروري جهت بهبود كيفيت مداوم در علم بي هوشي است. در مركز با مطالعات اندكي در زمينه ارزيابي رضايت‌مندي بيماران از بيهوشي انجام گرفته است. در اين مطالعه آينده نگر ما به ارزيابي ميزان رضايت‌مندي بيماران از بيهوشي 36 ساعت بعد از عمل جراحي پرداختيم.
روش اجرا: اين مطالعه در ايران و بيمارستان سينا، در شهر تهران انجام شد. بيماران مورد مطالعه بالاي 14 سال داشته و تحت جراحي الكتيو، بيهوشي گرفته بودند يكي از كارمندان بيهوشي يك روز بعد از جراحي اقدام به مصاحبه از بيماران جهت پاسخ به سوالات پرسش‌نامه سازمان يافته نمود. تا ميزان رضايت‌مندي بيمار از بيهوشي و فاكتورهاي دخيل در آن را بتوان سنجيد.
Results: اطلاعات از 250 بيمار جمع‌آوري شد كه متوسط سن آنها 40.26 با انحراف معيار 6 بوده و 65.2 درصد بيماران مرد بودند.
بطور كلي رضايت‌مندي (كامل و نسبي) بالا بود (%98.8) و تنها 6 نفر (%1.2) از مراقبتهاي بيهوشي رضايت كمي داشتند.
بعد از آناليز چندين فاكتور مرتبط با بيمار، جراحي و بيهوشي، رابطه معنادار و محكمي بين ميزان رضايت‌مندي و نوع بيهوشي با pvalue= 0.003 بدست آمد.
هيچ رابطه معناداري بين سن، جنس، تحصيلات، تأهل، مدت بيهوشي و نوع و سابقه جراحي، سابقه بستري، سابقه بيهوشي حاصل نگرديد.
نتيجه: مطالعات ما نشان داد كه ميزان رضايت‌مندي بيماران از بيهوشي خيلي بالا بوده و تنها فاكتور افزاينده مرتبط با آن بيهوشي اسپاينال بود.
كلمات كليدي: بيهوشي، رضايتمندي بيمار، دوره‌ي بعد از عمل، جراحي