بررسي شيوع موارد مثبت HBSAg درسرم زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر كرمان

نويسنده: محرمعلي قلعه نوي
استاد راهنما: بي بي شهناز عالي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: هپاتيت B يك بيماري بالقوه خطرناك و پرعارضه است كه مي تواند با طيف وسيعي از هپاتيت برق آسا، سيروز و ناقل شدن بيمار ظاهر شود. ناقلين مخزن اصلي بيماري بوده و مي توانند موجب انتشار آلودگي و پيدايش بيماري و عوارض آن در افراد سالم گردند.
در اين مطالعه شيوع موارد مثبت HBSAg در سرم خانمهاي باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر كرمان مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور 232 زن باردار مراجعه كننده به زايشگاه به روش نمونه گيري متوالي ساده انتخاب شدند و نمونه سرم آنها به كمك آزمايشگاه سازمان انتقال خون و به روش ELISA از نظر HBSAg مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعاتي شامل سن، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، تعداد سقط، شغل و شغل همسر، سابقه ابتلا به هپاتيت، سابقه تزريق خون و واكسيناسيون بر عليه هپاتيت، اعتياد به مواد مخدر و نيز محل سكونت و وزن هنگام تولد نوزاد از نمونه ها اخذ گرديد.
نتيجه آزمايش 6 نفر از 232 زن باردار تحت مطالعه (2.58%) از نظر HBsAg مثبت بود. ميانگين سني افراد تحت مطالعه 25.37 سال، ميانگين تعداد حاملگي 2.49 و ميانگين تعداد زايمان و سقط به ترتيب 2و 0.32 بود كه بين دو گروه HBSAg مثبت و منفي اختلاف معني داري از نظر آماري وجود نداشت.
شيوع موارد HBSAg در زير گروه معلمين (10.71%) به وضوح بالاتر از زنان خانه دار و كارمند بود (0.016>P). همچنين شيوع در همسران معلمين (16.66%) بالاتر از كارمندان و شاغلين مشاغل آزاد بود (0075/0>p).
متغير اعتياد به مواد مخدر به دليل قابل اعتماد نبودن پاسخ نمونه ها از مطالعه حذف گرديد.
بين ميزان شيوع HBSAg مثبت در سرم زنان حامله با سابقه خونگيري، سابقه ابتلا به هپاتيت و واكسيناسيون هپاتيت اختلاف معني داري از نظر آماري وجود نداشت.
از 6 مورد HBSAg مثبت 5 مورد آن مربوط به كرمان و 1 مورد مربوط به زرند بود. ميانگين وزن نوزادان افراد مورد مطالعه 3195 گرم بود و بين دو HBSAg مثبت و منفي تفاوت گروه معني داري از نظر آماري وجود نداشت.
كلمات كليدي: