بررسي سرواپيدميولوژي واريسلا زوستر در دانشجويان پزشكي دانشگاه تهران

نويسنده: شيوا اخباري
استاد راهنما: عبدالرضا سودبخش
استاد مشاور: جعفري، ميثمي
تاريخ دفاع: 1391/06/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: عفونت واريسلا در كاركنان مشاغل بهداشتي نوعي عفونت نازوكوميال شناخته مي‌شود كه ممكن است به پرسنل مستعد و افراد تحت درمان آن‌ها منتقل شود. از جهت اهميت اين بيماري، مطالعه حاضر را ترتيب داده‌ايم تا در آن شيوع سرولوژي مثبت اين بيماري را در دانشجويان پزشكي، به عنوان افرادي كه در ارتباط نزديك با بيماران هستند، بررسي كنيم.
روش ها: نمونه‌اي 42 نفري از دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت تصادفي انتخاب، و يك نمونه از خون ايشان جهت آزمايش ELISA-IgG اخذ و از نظر آنتي بادي عليه ويروس واريسلا زوستر بررسي شد. ساير متغيرهاي مورد مطالعه، سن، جنسيت، مقطع تحصيلي، سابقه ابتلا به ابله مرغان، و سابقه برخورد با فرد مبتلا به آبله مرغان بوده است. در انتها، تمامي داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزاد آماري SPSS 11 آناليز شد.
نتايج: تعداد 42 دانشجوي پزشكي (2 /45 درصد مذكر) با ميانگين سني افراد مورد مطالعه 0 /3 ± 6/ 21 سال بررسي شدند. 35 نفر از آن‌ها (3/ 83 درصد) داراي آنتي بادي ضد ويروس واريسلا زوستر بودند. جنسيت افراد با نتايج سرولوژي آن‌ها ارتباط آماري معناداري نداشت (P=0.38). ميانگين سني افراد فاقد ايمني به طور معناداري پايين‌تر از سايرين بود (P=0.01). وجود سابقه ابتلا به عفونت واريسلا به طور معناداري با سرولوژي مثبت عليه VZV مرتبط بود (P=0.0001). به اين ترتيب، خودگزارش دهي افراد در مورد ايمني عليه واريسلا داراي حساسيت 4/ 91 درصد، اختصاصيت 100 درصد بود. گزارش سابقه برخورد با فرد مبتلا به آبله مرغان ارتباط آماري معناداري با وضعيت سرولوژي افراد عليه VZV نداشت (P=0.40) و داراي حساسيت 7/ 45 درصد، اختصاصيت 4/ 71 درصد بود.
نتيجه گيري: 3 /83 درصد از دانشجويان پزشكي دانشگاه تهران داراي سرولوژي مثبت عليه ويروس واريسلا زوستر هستند، كه اين ميزان سطح ايمني مناسب و قابل قبولي عليه VZV مي‌باشد. همچنين سابقه ابتلا به آبله مرغان در گذشته معيار قابل اعتمادي براي ايمني عليه اين ويروس به نظر مي‌رسد.
كلمات كليدي: عفونت ويروس واريسلا زوستر، سرولوژي، سابقه ابتلا به VZV، دانشجويان پزشكي