بررسي شيوع موارد مثبت HBsAg در سرم زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر كرمان

نويسنده: منصور آقايي ميبدي
استاد راهنما: بي بي شهناز عالي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ويروس هپاتيت B ويروس بالقوه خطرناك و كشنده اي است كه مي تواند طيف وسيعي از بيماريها را از هپاتيت حاد خفيف تا هپاتيت حاد برق آسا، سيروز و فرم مزمن بيماري، ايجاد كند. دسته اي از افراد كه با اين ويروس عفوني شده اند (90-70% نوزادان عفوني شده و 10-5% بزرگسالان عفوني شده) به صورت ناقلين مزمن ويروس در مي آيند. ناقلين اين ويروس عامل اصلي انتشار آلودگي و در پي آن بيماري و عوارض آن در افراد سالم مي باشند.
در اين مطالعه شيوع موارد مثبت HBsAg در سرم خانمهاي باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر كرمان مورد بررسي قرار گرفت. 1002 مورد خانم باردار مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر كرمان به روش نمونه گيري متوالي ساده انتخاب شدند و نمونه سرم آنها توسط آزمايشگاه سازمان انتقال خون و به روش ELIZA از نظر HBsAg مورد بررسي قرار گرفت. در مورد هر فرد پرسشنامه اي از نظر سن، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، تعداد سقط، سابقه يرقان، تزريق خون، واكسيناسيون بر عليه هپاتيت B و عمل جراحي، محل سكونت و وزن هنگام تولد تنظيم شد.
در نتيجه اين تحقيق سرم خون 23 مورد از 1002 خانم تحت مطالعه (2.3%) از نظر HBsAg مثبت بود. ميانگين سني افراد تحت مطالعه 52/26 سال، ميانگين تعداد حاملگي 2.67 و ميانگين تعداد زايمان و سقط به ترتيب 2.12 و 0.29 بود كه بين دو گروه HBsAg مثبت و منفي اختلاف معني داري از نظر آماري وجود نداشت. شيوع موارد مثبت HBsAg در زيرگروه معلمين (8.04%) به وضوح بالاتر از زنان خانه دار و كارمند بود (0.00087>P). بين ميزان شيوع HBsAg مثبت و شغل همسر ارتباط معني داري از نظر آماري يافت نشد. بين ميزان شيوع HBsAg مثبت در سرم زنان حامله با سابقه خونگيري، سابقة ابتلا به زردي، سابقة واكسيناسيون و عمل جراحي اختلاف معني داري از نظر آماري وجود نداشت.
از 23 مورد HBsAg مثبت، 17 مورد آن ساكن كرمان، 3 مورد ساكن حومة كرمان و 3 مورد ساكن شهرستانهاي اطراف كرمان (1مورد زرند، 1 مورد بافت، 1مورد بردسير) بودند كه ارتباط معني داري بين محل سكونت و شيوع HBsAg مثبت از نظر آماري وجود نداشت.
ميانگين وزن نوزادان افراد مورد مطالعه هنگام تولد 3225 گرم بود و بين دو گروه HBsAg مثبت و منفي تفاوت معني داري از نظر آماري وجود نداشت.
كلمات كليدي: