بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن Angiotensin Converting Enzyme)ACE) و بررسي بيماري عروق كرونر

نويسنده: هانا صفار
استاد راهنما: محمد علي برومند
استاد مشاور: مريم ستوده انواري، سعيد سپهري سرشت
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي آسيب شناسي تشريحي و باليني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: شواهد متعددي مبني بر نقش ACE (Angiotensin Converting Enzyme) بعنوان يك مدولاتور مهم درايجاد و پيشرفت آترواسكلروز وجود دارد. در برخي از مطالعات، افزايش سطح سرمي ACE در همراهي با بيماري‌هاي عروق كرونر گزارش شده و بر نقش مهار ACE در پيشگيري‌هاي اوليه و ثانويه از بيماري‌هاي كارديوواسكولار تاكيد شده است. ژن ACE انساني بر روي كروموزوم 17q23 واقع شده است. ارتباط پلي مورفيسم ناشي از Insertion/deletion در اينترون 16 از اين كروموزوم در ژنوتيپ (DD) كه آنزيم كيناز II را كد مي‌كند در همراهي با افزايش ريسك بيماري‌هاي عروق كرونر موضوع مطالعات متعدد قرار گرفته است. از آنجايي كه بسياري از بررسي‌هاي انجام شده در اين زمينه بدليل هتروژن بودن جمعيت مورد مطالعه با نتايج ناهمگون و متناقضي همراه بوده‌اند و با توجه به اينكه بيماري عروق كرونر از مهمترين و شايع‌ترين معضلات درماني در كشور ما مي‌باشد، انجام يك مطالعه جامع در اين زمينه همراه با انتخاب نمونه مناسب و حذف فاكتورهاي مداخله گر مي‌تواند ارزيابي مناسبي از وضعيت ارتباط پلي مورفيسم ژن ACE و بيماري عروق كرونر در كشور ما ارائه دهد كه به تصميم گيري‌هاي پيشگيرانه و انتخاب درمان مناسب كمك كند.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي (cross-sectional) مي‌باشد. از كليه بيماراني كه در فاصله بهمن 1385 تا اسفند 1386 به درمانگاه كارديولوژي مركز قلب تهران مراجعه كرده و با شك باليني به بيماري عروق كرونر تحت آنژيوگرافي قرار گرفته‌اند، نمونه گيري خون بعمل آمده و DNA استخراج شده از لكوسيت از نظر پلي مورفيسم ژن ACE با استفاده از تكنيك PCR مورد بررسي قرارگرفته است.
يافته ها: از ميان 1050 فرد شركت كننده در مطالعه 676 فرد پس از انجام آنژيوگرافي و با استفاده از معيار Gensini score بالاتر از 6 در گروه بيمار مبتلا به بيماري عروق كرونر (CAD)+ و 374 فرد با رد تشخيص بيماري عروق كرونر در گروه -(CAD) قرار گرفتند. پس از انجام PCR و آناليز نتايج كليه گروهها و زيرگروه ها، هيچ تفاوت معني داري نه از نظر ژنوتيپ و نه از نظر فراواني الل‌ها بين دو گروه بيمار و كنترل مشاهده نشد. (P.value براي ژنوتيپ 0.494 و براي فراواني الل‌ها (0.397.
بحث: فاكتورهاي متعددي در ارتباط با افزايش ريسك بيماري‌هاي عروق كرونر مطرح شده‌اند كه برخي از آنها عبارتند از: فشارخون، ديس ليپيدمي، ديابت مليتوس، سابقه خانوادگي و مصرف سيگار. در سال‌هاي اخير مطالعه ارتباط بين ژنوتيپ و فنوتيپ جهت پيش بيني خطر بسياري از بيماريها و شناخت پاتوفيزيولوژي دخيل در آنها مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات انجام شده بر نقش انكارناپذير ACE بر پايداري سيستم كارديوواسكولار دلالت مي‌كنند.
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ACE و بيماري‌هاي عروق كرونر در مطالعات مختلف با توجه به منطقه جغرافيايي و جمعيت مورد مطالعه با نتايج متفاوتي همراه بوده‌اند. آناليز نتايج اين مطالعه حكايت از عدم ارتباط معني دار بين پلي مورفيسم ژن ACE و افزايش ريسك بيماري‌هاي عروق كرونر در جمعيت ايراني مورد مطالعه دارد.
نتيجه: شناسايي فاكتورهاي مداخله‌گر در افزايش ريسك بيماري‌هاي عروق كرونر مي‌تواند به پيشگيري از حوادث ناگوار و انتخاب درمان مناسب و زودرس كمك كند. يكي از فاكتورهاي مورد بحث در اين زمينه پلي مورفيسم ژن ACE انساني است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه پلي مورفيسم ژن ACE همراه با افزايش ريسك بيماري عروق كرونر در جمعيت ايراني مورد مطالعه نبوده است.
كلمات كليدي: