علل شايع مرگ و مير كودكان و روشهاي پيشگيري (واكسيناسيون)

نويسنده: كاتيا شايان
استاد راهنما: نصرت لطفي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: به طور كلي علل شايع مرگ و مير كودكان در سنين مختلف و در كشورهاي مختلف دنيا بستگي به وضعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و جغرافيائي آن منطقه دارد.در كشورهاي توسعه يافته علل عمده در دوران نوزادي و شيرخواري شامل آنومالي هاي مادرزادي، پره ماجوريتي، سندرم ديسترس تنفسي و آسفكسي مي باشد و در كودكان 14- 1 سال حوادث مهمترين عامل مرگ و مير در اين مناطق هستند. در مورد كشورهاي در حال توسعه مهمترين علل مرگ و مير كودكان در سنين زير يكسال عفونتها و سپس آنومالي مادرزادي و علل پري ناتال مي باشد. در سن 4- 1 سال نيز عفونتها و سپس نئوپلاسم ها از عوامل عمده به شمار مي روند. بهترين و جامع ترين روشهاي پيشگيري از مرگ و مير كودكان كه توسط WHO ارائه شده است، شامل: كنترل رشد كودك، سرم درماني و ORT، تغذيه با شير مادر، واكسيناسيون، تنظيم خانواده و تهيه مواد غذايي و شير مي باشد كه بايد هرچه بيشتر در رسيدن به اين اهداف كوشش نمود. در كشور ما كه عفونتها مهمترين عامل مي باشند حتي الامكان بايد از واكسيناسيون گسترده در تمام كشور و همچنين داروهاي مؤثر در درمان آنها بهره گرفت.
كلمات كليدي: