بررسي اثر ويتامين ث، كلسيم و ناندرولون بر روي جوش خوردن شكستگي استخوان در مردان

نويسنده: سعيد رجب پور
استاد راهنما: علي يگانه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي استخوان و مفاصل
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:اختلال در جوش خوردن استخوان يكي از مشكلات عمده به دنبال شكستگي‌ها در ارتوپدي مي‌باشد. امروزه از روش‌هاي مختلفي جهت بهبود روند ترميم استخوان و جلوگيري از تاخير يا عدم جوش خوردن استخوان استفاده مي‌شود. دريافت ريز مغذي‌ها و محرك‌هاي رشد جزء نياز هاي پايه در هر نوع ترميم بافتي در بدن انسان است. در اين مطالعه به چگونگي تاثير بعضي از اين مواد (كلسيم، ويتامين ث و ناندرولون) در روند جوش خوردن استخوان پرداخته مي‌شود.
روش بررسي:160 بيمار مذكر بين 18 تا 50 سال كه به دنبال شكستگي بسته‌ي ساق پا تحت عمل جراحي نيل گذاري استخوان تيبيا به روش بسته قرار گرفتند (با يا بدون پلاك گذاري در فيبولا)، به روش اتفاقي به 4 گروه تقسيم شدند. به گروه اول آمپول ناندرولون دكانوات mg25 هر 3 هفته يك بار، به گروه دوم قرص كربونات كلسيم mg500 ،3 بار در روز، به گروه سوم قرص جوشان ويتامين ث 1000mg يكبار در روز و به گروه چهارم به عنوان شاهد هيچ دارويي داده نشد. 24 بيمار به دلايل مختلف از مطالعه حذف شدند. در 136 بيمار باقي مانده داروهاي فوق به مدت 5 ماه تجويز شده و در اين مدت وضعيت جوش خورن شكستگي تيبيا به دو روش راديولوژيك و باليني مورد بررسي قرار گرفته و مقايسه ي آماري انجام شد.
نتايج:از 32 بيمار گروه ناندرولون 6.2% ، از 34 بيمار گروه كلسيم 20.6% ، از 34 بيمار گروه ويتامين ث 29.4% و از 36 بيمار گروه شاهد 25% دچار تاخير در جوش خوردن شكستگي شدند. از اين بيماران 8 مورد (5.8%)به علت نان يونيون قطعي تحت درمان جراحي مجدد قرار گرفتند، 4 بيمار(2.5% از 160 نفر) دچار عفونت شدند و يك بيمار (0.6% از 160 بيمار) دچار فلج عصب پرونئال گرديد.
بحث و نتيجه گيري:از بين 3 داروي استفاده شده در مطالعه، ناندرولون به طور واضحي باعث كاهش موارد اختلال جوش خوردن شكستگي شده است ولي اين تاثير از نظر آماري اثبات نشد (pv= 0.10). براي اثبات قطعي تاثير مثبت يا منفي لين دارو ها نياز به مطالعات علمي با تعداد بيمار بيشتر و تحت شرايط كنترل شده از نظر عوامل مخدوش كننده مي باشد.
كلمات كليدي: جوش خوردن شكستگي، نيل گذاري بسته، ويتامين ث، ناندرولون، كلسيم