بررسي عوارض استفاده از فلپ لاتيسيموس دورسي در ترميم ضايعات اندام فوقاني به روش spiral

نويسنده: تارا ناظراني هوشمند
استاد راهنما: محمود محمدي
استاد مشاور: شهرام ناظراني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: ضايعات سرتاسري دست كه به دليل سوختگي، تروما و خال هاي مادرزادي بزرگ ايجاد مي‌شوند ميتوانند باعث صدمات روحي، زيبايي و عملكردي شوند. درمان اين ضايعات اغلب دشوار است. در اين مطالعه روش جديدي در جراحي آنها معرفي مي‌شود.
روش بررسي:15 بيمار به دلايل مختلف (سوختگي، خال مادرزادي،تروما) تحت جراحي قرار مي‌گيرند. جراحي ها بر اساس تكنيك اسپيرال با استفاده از فلپ عضله لاتيسموس دورسي و TE انجام مي‌شود.
يافته ها: در مطالعه ما 15 بيمار شامل 6 زن و 9 مرد حضور داشتند. ميانگين سني بيماران 21.9 سال بود. جوانترين بيمار 4.5 ماهه و مسن ترين بيمار 64 ساله بود. انديكاسيون هاي جراحي عبارت بودند از 6 مورد خال بزرگ مادر زادي، 6 مورد اسكار سوختگي و 3 مورد نقص بافتي به دليل تصادف. TEهر 3 تا 5 ماه توسط نرمال سالين پر مي‌شدند (به طور متوسط 2.29-/+ 3.45 ماه). هيچ عارضه عمده‌اي يا هيچ شكستي در فلپ ها به وجود نيامد. فقط عوارض كوچكي مانند تشكيل سروما در محل دهنده بافت و نكروز بافتي در پوست در انتهاي فلپ‌ها در بعضي موارد ايجاد شد. تمامي 15 بيماري كه تحت جراحي بازسازي اندام فوقاني با استفاده از فلپ پوستي- عضلاني لاتيسموس دورسي با استفاده از تكنيك Spiral قرار گرفته بودند از نتايج نهايي جراحي راضي بودند. تمامي فلپ‌ها در پيگيري‌هاي چند ساله بيماران در درمانگاه جراحي سالم بودند. استفاده از فلپ طولي و بلند اجازه داد تا محل دهنده بافت بدون هيچ گونه فشاري (tension-free) به آساني بسته شوند. استفاده از تكنيك Spiral موجب شد تا بافت آسيب ديده را بتوان به طور تقريبا كامل پوشاند. ميانگين تعداد جراحي‌هاي لازم براي حصول نتيجه دلخواه 3.4 بود. حداكثر تعداد جراحي مربوط به يك بيمار داراي خال بزرگ مادر زادي بود (5 نوبت) و حداقل آن مربوط به بيمار ديگري داراي خال مادرزادي بود (2مورد). از 15 مورد فلپ مورد استفاده 9 مورد به صورت فلپ آزاد و 6 مورد به صورت پايه‌دار بودند. تنها تفاوت در اطفال و بزرگسالان مربوط به نوع TE مورد استفاده و حجم آن بود. در بزرگسالان معمولا از انواع 2000 سي سي و در اطفال از نوع 400 سي سي استفاده شد. متوسط زمان مورد انتظار براي استفاده از فلپ 3.5 ماه بود.
نتيجه گيري:استفاده از فلپ پوستي ـ عضلاني لاتيسموس دورسي انتخابي عالي در درمان صدمات متفاوتي است. استفاده از پوستي ـ عضلاني لاتيسموس دورسي به فرم Spiral به نظر تكنيكي ارزشمند و قابل اعتماد براي بازسازي صدمات سرتاسري اندام فوقاني ميرسد.
كلمات كليدي: فلپلاتيسموسدورسي، تكنيك اسپيرال، اندام فوقاني