بررسي فراواني تشنج و علل آن در كودكان دچار سوختگي، بستري در بيمارستان شهيد مطهري طي سالهاي 1390- 1385

نويسنده: مرضيه عابدي پور
استاد راهنما: آزيتا توسلي
استاد مشاور: بهنام ثبوتي، لادن افشار خاص
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي حرفه‌اي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اهداف:در اين مطالعه فراواني تشنج و علل آن در كودكان دچار سوختگي بستري در بيمارستان شهيد مطهري طي سال هاي1390-1385 تعيين مي‌گردد.
روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي- توصيفي گذشته نگر پرونده هاي كودكان زير 18 سال (دچار سوختگي) در فاصله سال‌هاي1390-1385 كه در بيمارستان شهيد مطهري بستري شده بودند، بررسي شد و داده‌ها در مورد سن، جنس، تشنج، نوع تشنج، نوع سوختگي، علت تشنج، درجه سوختگي و زمان وقوع تشنج از پرونده‌ها استخراج شد و سپس مورد تحليل قرار گرفت.
بحث: با توجه به نتايج به دست آمده، از ميان 1103 بيمار بستري شده در اين مركز، %62 آنها مذكر بودند. در اين تحقيق بيشترين موارد سوختگي در كودكان زير 6 سال به خصوص زير 3 سال اتفاق افتاده است، كه اكثر اين كودكان دچار سوختگي از نوع حرارتي به خصوص با آب جوش شده بودند. از بين 1103 بيمار مورد مطالعه در اين تحقيق %2/6 آن‌ها دچار تشنج به دنبال سوختگي شده بودند كه بيشتر آن‌ها زير3 سال بودند و اغلب هم در 24 ساعت اول بعد سوختگي دچارتشنج شده بودند. تشنج اين بيماران بيشتر به صورت جنراليزه (از نوع جنراليزه تونيك- كلونيك) بوده است. علت عمده تشنج در آنها تب و تشنج تشخيص داده شده و پس از آن، هيپوناترمي شايع‌ترين علت بود. وجود سابقه قبلي تشنج و تشنج با علت نامشخص در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفت. بيشتر اين بيماران دچار سوختگي از نوع حرارتي به خصوص با آب جوش بودند. شايع‌ترين جرم به دست آمده از كشت زخم بيماران دچار تب و تشنج استاف اورئوس و پسودموناس آئروژينوزا بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه، يك مطالعه تك مركزي بوده است و با توجه به اينكه تعداد بيماران مورد مطالعه قابل توجه بود، اما براي افزايش قابليت تعميم به جامعه، بهتر است پرونده‌هاي بيماران دچار سوختگي در ديگر مراكز و نيز چند شهر ديگر مورد مطالعه قرار گيرد. همچنين پيشنهاد مي‌شود به منظور يافتن جامعه آماري دقيق ونيز ترسيم نماي كاملي از تشنج به دنبال سوختگي در كشور، دستورالعمل مشخصي در جهت ثبت تشنج در اطفال به دنبال سوختگي و نيز علت‌هاي آن تعيين گردد.
كلمات كليدي: تشنج، كودكان، سوختگي