بررسي كيفيت خواب در بيماران بستري در بيمارستان رسول اكرم در طي شهريور ماه سال 1390

نويسنده: النا مكوندي
استاد راهنما: مهدي نصر اصفهاني
استاد مشاور: عاطفه قنبري جلفايي
تاريخ دفاع: 1391/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:با توجه به شيوع نسبتا بالاي اختلالات خواب در جامعه و نيز بيماران بر آن شديم كه با انجام تحقيقي پيرامون كيفيت خواب بيماران بستري در بيمارستان بتوانيم از كيفيت خواب بيماران و عوامل ايجاد كننده اختلالات خواب در بيماران بستري در بخش ها آگاه شويم.
روش ها:در اين مطالعه cross-section با مراجعه به بيمارستان رسول اكرم(ص) پرسشنامه شاخص كيفيت خواب پيتزبورگ در بيماران بستري طي شهريور ماه سال 1390 توزيع شد. پس از اينكه توضيحات لازم در خصوص پرسشنامه به بيماران داده شد بيماران به سوالات پاسخ مي‌دادند. پس از تكميل پرسشنامه ها توسط بيماران تمامي اطلاعات از پرسشنامه ها استخراج و گردآوري شده و سپس آنها را وارد نرم افزار آماري spss18 و آناليز نموديم.
نتايج: تعداد 209 بيمار در اين مطالعه شركت كردند كه 70.8درصد از آن ها كيفيت خواب نامطلوب داشتند و نمره كلي كيفيت خواب بيماران 4.8±8.80 بود. سن و جنسيت بيماران ارتباطي با كيفيت خواب آن‌ها نداشت (P>0.05). وجود درد ارتباط آماري معناداري با اختلال در كيفيت خواب داشت (P=0.002). مصرف داروهاي خواب ارتباط اماري معناداري با كيفيت خواب بيماران بستري در بيمارستان داشت (P=0.0001). همچنين، نمره كيفيت خواب ارتباط آماري معنادار و مثبتي با تعداد روزهاي بستري بيماران داشت (P=0.001، r=0.232). از طرفي، نمره كيفيت خواب ارتباط آماري معنادار و مثبتي با تعداد هم اتاقي هاي بيماران داشت (P=0.01، r=0.16). به طور كلي كيفيت خواب بيماران در بخش نورولوژي مطلوب ترين و در بخش هاي ارتوپدي و روانپزشكي نامطلوب ترين بود.
نتيجه گيري: وجود درد، طولاني شدن مدت بستري، و بالاتر بودن تعداد هم اتاقي ها جزء عوامل مرتبط با كاهش كيفيت خواب در بيماران بستري مي‌باشند. بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي و روانپزشكي نامطلوب ترين كيفيت خواب را دارند.
كلمات كليدي: كيفيت خواب، بيماران بستري، اختلال خواب، بيمارستان