تعيين سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به ويتيليگو مراجعه كننده به مركز پوست رازي در سال 1390

نويسنده: فاطمه ديواني
استاد راهنما: اميرهوشنگ احساني
استاد مشاور: حسين مرتضوي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:مطالعه‌ي حاضر با هدف تعيين سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به ويتيليگو و مقايسه‌ي آن با سطح سرمي روي در افراد سالم، به منظور يافتن وجود ارتباط منطقي و معني دار بين سطح اين ماده در بدن و پيدايش بيماري ويتيليگو انجام گرفته است تا در صورت وجود ارتباط معني دار، زمينه ي بررسي‌هاي بيشتر در خصوص يافتن روش‌هاي درماني قطعي و مطمئن در اين بيماري كه هنوز اتيولوژي نامعلومي دارد، ايجاد شود.
مواد و روش ها:در اين مطالعه‌ي مورد- شاهدي به بررسي سطح سرمي روي در 70 بيمار مبتلا به ويتيليگو مراجعه كننده به مركز پوست رازي و مقايسه‌ي آن با افراد سالم هم سن و هم جنس كه تا حد امكان مشابه بودند پرداختيم. افرادي كه در بررسي هاي اوليه داراي بيماري سيستميك و يا پوستي همزمان ديگري بودند از مطالعه حذف شدند و بقيه جهت خونگيري به آزمايشگاه مركز پوست رازي فرستاده شدند. سپس يافته ها از طريق آزمون student T Test توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با هم مقايسه شد و اختلاف ميانگين سطح سرمي روي در دو گروه مورد مطالعه با مقدار0.05 >P معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: در اين مطالعه نشان داده شد كه سطح سرمي روي در افراد مبتلا به ويتيليگو به طور معني داري كمتر از سطح روي در گروه كنترل است. ولي بين سطح روي و سن بيماران، جنس، مدت زمان ابتلا، نوع درگيري و سابقه‌ي خانوادگي مثبت ارتباط معني داري از نظر آماري وجود ندارد.از بين 70 بيمار مورد مطالعه 20 نفر مذكر(28.6%) و 50 نفر مونث(71.4%) بودند بيشترين فراواني بيماري در محدوده سني 18-35 سال قرار داشت در بين بيماران، بيماراني كه طول مدت بيماري آنها 1 تا 5 سال بود بيشترين فراواني را داشتند. شايعترين نوع ويتليگو، ويتليگوي نوع جنراليزه بود. ميانگين سطح سرمي روي در بيماران ±13.72 91.19 و در افراد سالم13.44 ± 98.96 بود كه با P=0.001 اختلاف معني داري بين سطح سرمي روي در دو گروه حاصل شد.
كلمات كليدي: