بررسي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي آبادان و ارائه روشهاي ارتقاء آن

نويسنده: بهروز زكي زاده
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1383/04/24
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: بركه هاي تثبيت فاضلاب در مناطقي كه زمين كافي در اختيار باشد و بويژه در مناطق گرمسيري بعنوان يكي از روشهاي تصفيه مطرح مي شوند و براي بسياري از كشورها، متداولترين روش تصفيه فاضلاب هستند. در اين مطالعه كه به منظور بررسي علمي و ميداني سيستم تصفيه فاضلاب شهرك صنعتي آبادان صورت گرفت. راندمان حذف عوامل آلاينده موجود در فاضلاب حاصل از صنايع مستقر در شهرك صنعتي و ارائه روشهاي ارتقاء آن مورد مطالعه قرار گرفت. به همين منظور در يك دوره چهار ماهه با استفاده از فرمهاي اصلاح شده سازمان جهاني بهداشت جهت كنترل و پايش سيستم هاي تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت نسبت به بازبيني اجزاء مختلف سيستم اقدام شده و در نهايت نمونه برداري، ساعات و تناوب نمونه برداري بر اساس توصيه هاي موجود در منابع معتبر تعيين گرديد.
پارامترهاي نظير P، N، TSS، COD، BOD5 و فلزات سنگين و معيارهاي ميكروبي در بركه هاي تعيين گرديد. بررسي نتايج حاصله نشان مي دهد كه اكوسيستم بركه هاي تثبيت شهرك صنعتي آبادان به دليل وجود شرايط مناسب در مجموع وضعيتي را بوجود آورده است كه موجب كاهش چشمگير بسياري از پارامترهاي اصلي شاخص آلودگي مي گردد. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته ميزان حذفP، N، TSS، COD، BOD5 به ترتيب 78، 88، 91 و 20 درصد بوده است. همچنين بررسي هاي ميكروسكوپي انجام گرفته بر روي ميكروارگانيسمها نشان مي دهد كه باكتري هاي فيتوسنتيتك ارغواني به همراه جلبكها هر دو با هم در بركه ها يافت مي شوند. نوع رايج جلبك مشاهده شده «كلاميدومناس» و « ائوگلنا» مي باشد كه خاص آبهاي با ميزان بالاي مواد آلي و مقادير كم اكسيژن محلول است.
كلمات كليدي: بركه تثبيت، فاضلاب صنعتي، شهرك صنعتي آبادان، ارتقاء