محاسبه هزينه‌هاي بيماري ايدز در مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري بيمارستان امام خميني در سال 1389

نويسنده:
استاد راهنما: حسين جباري، محبوبه حاجي‌ عبدالباقي
استاد مشاور: سيد موسي زين‌العابدين
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكترا عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه و هدف: بدون شك HIV/AIDS يكي از مهم‌ترين بيماري‌هاي عفوني نوپديد به شمار مي‌آيد، كه كنترل آن تنها با برنامه‌ريزي هدف‌مند و صحيح ميسر خواهد بود. در اين بين، نكته حائز اهميت، برنامه‌ريزي بودجه و هزينه‌هاي مرتبط با ايدز است.
اين تحقيق، هزينه‌هاي بيماري ايدز در مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري (ايدز) بيمارستان امام خميني (ره) در سال 1389 را محاسبه نموده است.
مواد و روش‌ها: هزينه‌هاي بيماري ايدز در اين مركز به چهار دسته تقسيم و بررسي شدند:
هزينه‌هاي بهداشتي- درماني، هزينه‌هاي آموزش، هزينه‌هاي پژوهش و هزينه‌هاي خدمات تمامي هزينه‌هاي مربوط به سال 1389 از طريق مدارك و فاكتورهاي موجود در اين مركز استخراج و طبقه‌بندي شده است.
يافته‌ها: طبق محاسبات انجام شده، اين مركز در سال 1389 در مجموع 5،600،703،496 ريال هزينه نموده است، كه 4/58% (3،271،089،796 ريال) آن براي مخارج بهداشتي- درماني، 84/ 23% (1،335،186،000 ريال) جهت پژوهش، 9/ 14% (834,000,000 ريال) جهت آموزش و 86/ 2% (160،427،700 ريال) براي خدمات مصرف شده است. ميانگين هزينه صرف شده براي هر فرد مبتلا به HIV در اين مركز در سال 1389، 23،433،905 ريال، و هزينه درمان دارويي براي هر فرد واجد شرايط درمان 8،053،159 ريال بوده است.
بحث و نتيجه‌گيري: تقسيم هزينه‌ها در مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري امام خميني در سطح كشورهاي با درآمد كم و متوسط مي‌باشد، اما درصد بيشتري براي پژوهش اختصاص داده شده است. هم‌چنين ميزان هزينه دارويي بيش‌تر از ميانگين اين هزينه در كشورهاي ديگر مي‌باشد. به طور كلي مي‌توان گفت كه تقسيم بودجه در اين مركز با معيارهاي بين‌المللي سازگار است.
كلمات كليدي: يدز، HIV، هزينه