بررسي شيوع اكتازي عروق كرونر و تعيين ريسك فاكتورهاي اصلي و پيامد اين بيماري

نويسنده: ماني خورسند عسگري
استاد راهنما: عليرضا اميرزادگان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/04/01
مدرك: دكتراي تخصصي قلب وعروق
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اكتازي شريان كرونر (CAE) ديلاتاسيون غير طبيعي بخشي از شريان كرونر با قطر حداقل 5/1 برابر سگمان هاي مجاور است.
در اين مطالعه تمامي بيماراني كه در فاصله زماني زمستان 83 تا زمستان 88 تحت آنژيوگرافي در مركز قلب تهران قرار گرفته‌اند و مبتلا به اكتازي عروق كرونر هستند وارد مطالعه شدند و ريسك فاكتورهاي اصلي كه شامل ديابت، HTN، هيپرليپيدمي و مصرف سيگار و همچنين سن و جنس است از نظر شيوع مورد بررسي قرارگرفتند.
تفاوت ميانگين سني گروه نرمال و گروه CAE با 055/0 = Pمعني دار نبود. تفاوت جنسي و ميانگين قد و وزن دو گروه با 0.001

10 بيمار درگيري همزمان هر سه رگ را داشتند. اكتازي دو رگ در 67 بيمار ديده شد. ابتلاي تنها يك رگ به اكتازي در 66 بيمار ديده شد.
در بررسي يك ساله بستري مجدد در بيمارستان در گروه اكتازي بدون تنگي عروق كرونر در 11 نفر يك بار و در دو نفر دو بار و در گروه اكتازي به همراه تنگي minimal عروق كرونر در 8 بيمار صورت گرفت. در گروه اكتازي بدون تنگي عروق كرونر مورد مرگي ديده نشد و در گروه اكتازي به همراه تنگي minimal عروق كرونر 2 مورد مرگ ديده شد.

كلمات كليدي: