بررسي و ارزيابي و تقليل آب بحساب نيامده در شبكه

نويسنده: حسين عطائي فر
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: فيروز تربيت، امير حسين محوي، محمود زري باف
تاريخ دفاع: 1373/06/15
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: هم اكنون كم آبي در سطح جهان با افزايش نياز كشاورزي صنعتي و شهري، اهميت قابل توجهي پيدا كرده است و استفاده صحيح از منابع آبي و جلوگيري از تلفات آب ضرورت كامل دارد. ميزان آب بحساب نيامده ( اختلاف حجم آب ارسالي به شبكه و حجم آب مصارف قانوني ) در شهرهاي كشورمان از جمله شهر تهران مشخص نمي باشد به همين دليل منطقه كوي بانك سپه واقع در شمال شرقي تهران بعنوان نمونه انتخاب و تحقيق جامعي در آن صورت گرفت، نتايج مطالعات در اين منطقه نشان مي دهد كه متوسط مقدار آب بحساب نيامده در آن برابر با 63/85 درصد نسبت به آب توليدي است و مقادير تفكيك شده آن نسبت به ميزان آب ورودي به شبكه به شرح زير مي باشد:
انشعابات غير مجاز 91/64 درصد
نشت يا تلفات فيزيكي 47/15 درصد
كاركرد كم كنتور آب توليدي 32/3 درصد
كاركرد كم كنتورهاي مشتركين بزرگ 30/1 درصد
كاركرد كم كنتورهاي خانگي 63/0 درصد
كل درآمد از دست رفته در طي دو ماه و نيم تحقيق مطابق با تعرفه آب بها، شركت آب و فاضلاب استان تهران و با در نظر گرفتن 20 درصد تلفات مجاز ( در حد استاندارد آب كشور با توجه به قدمت شبكه) براي شبكه موجود حدود 000، 240، 7 ريال مي شود كه سهم قابل توجهي از آن متعلق به انشعابات غير مجاز در منطقه مي باشد.
روشهاي تقليل ميزان آب بحساب نيامده براي اين منطقه و ساير مناطق مشابه با آن به شرح زير مي باشد :
1- واگذاري انشعاب مجاز به مصرف كنندگان غير مجاز در منطقه با قيمت مناسب .
2- جايگزيني شيرهاي فشار شكن وزنه اي موجود با شيرهاي فشار شكن ديافراگمي داراي شير كنار گذر به منظور كاهش فشار شبانه آب در شبكه
3- استفاده از كنتورهاي با دقت بالا و تعويض به موقع كنتورهاي قديمي.
4- جمع آوري كنتورهاي موقت و دادن كنتور به هر واحد مسكوني و يا تجاري
5- بهره برداري و نگهداري صحيح از شبكه توزيع
كلمات كليدي: