بررسي ويژگي‌هاي باليني اختلال وسواس فكري- عملي دربيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

نويسنده: زينب مژدكانلو
استاد راهنما: گيتي شمس
استاد مشاور: لادن فتي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكترا عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: تعدادي از بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي اعتقاد دارند كه افكار غير قابل قبول و ناخوشايند آن‌ها مي‌‌تواند حوادث بيروني را تحت تأثير قرار دهد. اين اعتقاد تحت عنوان باور اغتشاش فكر ـ عمل نام گرفته است، هدف از اين تحقيق بررسي بررسي ويژگي‌هاي باليني اختلال وسواس فكري ـ عملي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي بود.
روش اجرا: كليه مطالعه و نمونه گيري از بيماران در بيمارستان روزبه وابسته به دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران انجام شد. تشخيص و نشانه‌گذاري بيماران براساس معيار تشخيصي DSM-IV-TR و مصاحبه تشخيصي علامت‌شناسي در چارچوب CBT بود.
نتايج: در اين پژوهش 66 نفر بيمار با تشخيص اختلال وسواس فكري عملي شركت كرده و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ميانگين سني افراد مورد مطالعه 30.22 با انحراف از معيار 9.85 سال بوده است. از اين تعداد 21 نفر مرد (31.8%) و 45 نفر زن (68.2%) بودند.بين خوشه هاي علايم اختلال وسواس فكري ـ عملي با خرده مقياسهاي اغتشاش فكر ـ عمل همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت (P<0.05). نتايج آناليز Pearson نشان داد كه افكار مربوط به رويدادهاي منفي پيش بيني كننده خوشه علايم شستشو و احتمال وقوع رويداد منفي با داشتن فكر آن، پيش بيني كننده نشانه هاي خوشه علايم وارسي مي‌باشند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه بين باورهاي در هم آميختگي فكر ـ عمل و علايم اختلال وسواس فكري- عملي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. بنابراين، به نظر مي‌رسد وقوع سوگيري هاي شناختي مانند اغتشاش فكر ـ عمل، آسيب پذيري شخص را نسبت به وسواس افزايش مي‌دهد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد، افزايش سن با افزايش برخي نشانه ها، افزايش تحصيلات با كاهش معني دار برخي نشانه ها، وضعيت جدا شده از همسر با افزايش شدت برخي نشانه ها و جنس زن با نمود بيشتر بروز بعضي علايم همراه اشت.
كلمات كليدي: