بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي پوستي در درمانگاه هاي عمومي بيمارستان رازي در سال 1390

نويسنده: سامان بخشنده
استاد راهنما: حسين مرتضوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسأله: حدود دو هزار بيماري پوستي وجود دارد كه متخصصان پوست بايد از آن آگاه باشند. طيف اين بيمارها از يك مشكل نظير پوست خشك و چروك دار تا بيماري‌هاي مزمن و خطرناك و درد آور متفاوت است. دستيابي به اطلاعات در زمينه گستردگي بيماري هاي پوستي در هر منطقه از اهميت خاصي برخوردار است. شكي نيست كه عوامل مختلف فرهنگي، نژادي، اجتماعي در ميزان بروز بيماري هاي پوستي نقش عمده‌اي دارند.
هدف از اجرا: اين مطالعه قصد دارد فراواني انواع بيماري هاي پوستي در درمانگاه عمومي بيمارستان آموزشي فوق تخصصي رازي را در فاصله شهريور 90 تا آذر ماه 90 بررسي نمايد.
روش انجام:اين مطالعه به صورت توصيفي و در فاصله 4 ماه به صورت مقطعي بر روي تمامي بيماران مراجعه كننده به در درمانگاه عمومي بيمارستان آموزشي فوق تخصصي رازي انجام و تشخيص نهايي بر اساس معيارهاي مشخص شده بر اساس ICD10 كد گذاري و آناليز خواهد شد. انتظار مي‌رود اين مطالعه عوامل دموگرافيك نظير سن، جنس، محل زندگي، سطح تحصيلات و ... را در ارتباط با نوع بيماري و علت مراجعه بيماران تحليل نمايد.
نتايج: اين مطالعه حد فاصل آغاز شهريور 1390 الي پايان آذر 1390 انجام شد. در طول اين مدت از 9700 مراجعه صورت گرفت. 5837 مورد مراجعه به درمانگاه عمومي بيمارستان رازي اطلاعاتشان قابل استفاده بود. 35.9% (2095 نفر) از مراجعه كنندگان را مردان، و 64.1% (3742 نفر) را زنان تشكيل مي‌دادند. ميانگين سني زنان (11.8 ± 39.3) و مردان (12.1 ± 40.1) بود كه با يكديگر اختلاف معنادار داشتند (0.05>P-value).در طول ماههاي شهريور، مهر، آبان و آذر به ترتيب 27.3% (1593)، 24.5% (1435)، 23.8% (1393) و 24.4% (1416) از مراجعات انجام شد. ده بيماري اول تشخيص داده شده در درمانگاه به ترتيب آكنه11.1%، اگزما 10.6%، پسوريازيس 5.7%، ويتيليگو 4.8%، آلوپشيا 4.2%، وارت 4.2%، ليكن پلان 3.4%، خال 3.2%، ملاسما 2.8% و كهير 2.6% بودند. متأسفانه براي 6.3% (670 نفر) از بيماران تشخيص يا علت مراجعه ذكر نشده بود. 61 بيمار نيز با تشخيص نرمال بودن علت مراجعه مرخص شدند (1.0%). 57 نفر نيز تنها براي مشاهده جواب آزمايش مراجعه كرده‌اند (1.0%). بيماريهاي نئوپلاستيك پوستي شامل كارسينوم سلول قاعده‌اي، كارسينوم سلول سنگفرشي و متاستاز پوستي در 1.5% موارد مراجعه (90 نفر) مشاهده شد.
نتيجه نهايي:اين مطالعه موارد مرجعه به بيمارستان را مورد بررسي قرار داد. نقص ثبت اطلاعات در پرونده درمانگاهي از مشكلات جمع آوري داده ها بود. بيماريهايي كه در ساير مطالعات به عنوان شايعترين علل مراجعه گزارش شده‌اند در اين مطالعه نيز داراي شيوع بالاتري بودند، ولي درصد پايين‌تري را نسبت به مطالعات قبلي تشكيل مي‌دادند. از طرفي موارد نادر بيماريهاي پوست و مو در اين مركز به عنوان يك مركز ارجاعي سطح 3 به طور شايعتري ديده مي‌شدند. موارد اورژانس بيماري نيز در درمانگاه درصد كمتري از بيماريها را به خو اختصاص مي دادند.
كلمات كليدي: بيماريهاي پوستي، سن، جنس، شيوع