بررسي راههاي كاهش انتشار گاز CO2 در استان قزوين

نويسنده: محسن نوري
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: ناصري، يونسيان
تاريخ دفاع: 1382/10/30
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آلودگي هوا ديگر تنها بصورت يك مشكل منطقه اي مطرح نيست زيرا پديده هايي نظير بارانهاي اسيدي، حفره لايه ازن، افزايش گرماي كره زمين اثراتي در ابعاد جهاني دارند. از همين رو كاهش اثرات جهاني آلودگي هوا در تعهد همه كشورها قرار مي گيرد.
پروتكل كيوتو يكي از مهمترين تعهدات كشورهاي صنعتي است كه در آن گروه كثيري از كشورهاي مذكور متعهد گرديدند كه تا سال 2012 ميلادي سطح انتشار CO2 خود را تا حدود 5% پائين تر از ميزاني كه در سال 1990 انتشار مي يافته كاهش دهند. براي اين منظور در پروتكل كيوتو راهكارهايي ارائه گرديده كه طي آن به كشورهاي عضو پروتكل اجازه داده مي شود تا با اجراي پروژه هايي در زمينه كاهش انتشار CO2 در ساير كشورها اعم از عضو و غير عضو تعهد خود را به انجام برسانند.
ايران از معدود كشورهاي غير عضو است كه داراي زمينه هاي مساعد جهت همكاري با دولتهاي صنعتي به منظور كاهش انتشار CO2 مي باشد. بر اساس آمارهاي ثبت شده سرانه توليد CO2 در ايران سالانه 55/3 تن به ازاي هر نفر مي باشد و از اين نظر ايران در كل جهان در رتبه 19 قرار دارد.
هدف از انجام اين تحقيق پيدا كردن روشهاي مناسب و قابل دسترسي براي كاهش انتشار CO2 در سطح استان قزوين مي باشد كه با بهره گيري از ميزان مصرف سوختهاي فسيلي در بخشهاي توليد نيرو- صنعت خانگي و تجاري- حمل و نقل به انجام رسيده است. براي اين منظور ضمن توزيع پرسشنامه در صنايع از آمارهاي سازمانها و ادارات مختلف طي سالهاي 1376 لغايت 1381 نيز كمك گرفته شد. در اين مطالعه مشخص گرديد كه در بخش توليد نيرو ( نيروگاه برق) سالانه 431669 تن و بخش صنعت 4404723 تن و بخش حمل و نقل 1399526 تن و بخش خانگي و تجاري 1583000 تن دي اكسيد كربن انتشار مي يابد.
همچنين مشخص گرديد كه با بكارگيري روشهايي نظير استفاده از سوختهاي سبك مانند گاز طبيعي – انرژيهاي تجديد پذير- بهينه سازي مصرف سوخت مي توان از انتشار 2565156 تن دي اكسيد كربن در سال جلوگيري كرد ضمن اين كه اين ميزان كاهش انتشار در صورت تاييد در بازار تجارت انتشار بطور ميانگين داراي 25651560 دلار ارزش خواهد بود.
كلمات كليدي: آلودگي هوا، دي اكسيد كربن، پروتكل كيوتو، استان قزوين، صنعت