بررسي فراواني وجود ليگامان عرضي زانو در MRI انجام شده در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) طي سال 1388

نويسنده: زهره واسعي
استاد راهنما: همايون هاديزاده خرازي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/05/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:ليگامان عرضي زانو، در همه افراد وجود ندارد و برخي از مقالات آنرا به عنوان يك وارياسيون طبيعي ذكر كرده‌اند. مطالعات اندكي در مورد آناتومي و نقش اين ليگامان انجام گرفته است و پزشكاني كه با زانو سر و كار دارند، ممكن است از وجود آن بي‌خبر باشند و يا در صورت مشاهده در MRI زانو، آنرا تشخيص ندهند. لذا در اين مطالعه قصد داريم شيوع وجود ليگامان عرضي زانو را در نمونه اي از جمعيت ايران مورد بررسي قرار دهيم.
مواد و روشها:اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده و بصورت آينده نگر در سال 1388، بر روي 115 نفر از افرادي كه با انديكاسيونهاي مختلف براي آنها MRI زانو درخواست شده بود، انجام شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS 16 ‌ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: فراواني كلي وجود ليگامان زانو در افراد مورد مطالعه %9/53 بود. ميان جنسيت افراد و وجود ليگامان عرضي زانو در آنها رابطه معناداري مشاهده نشد ((P=0.5. ميانگين طول ليگامان عرضي 30.158; 95%CI [20.0-42.70] ميلي متر و ميانگين عرضي اين ليگامان 2.299; 95%CI [0.5-4.20]‌ ميليمتر بود. همچنين ميان وجود ليگامان عرضي و سن افراد رابطه معناداري مشاهده نشد (P=0.161).
بحث: بر اساس يافته‌هاي تحقيق فراواني ليگامان عرضي زانو، در جامعه از شيوع نسبتا بالايي برخوردار است. از آنجا كه وجود اين ليگامان مي‌تواند منجر به ايجاد اشتباهاتي در خواندن MRIشود، لزوم شناخت فراواني دقيق‌تر اين ليگامان در جمعيت‌ها و نژادهاي مختلف و تأكيد بر امكان وجود آن بخصوص براي افرادي كه با اين ليگامان سر و كار دارند، از قبيل راديولوژيست‌ها و ارتوپدها مورد تأكيد مي‌باشد.
كلمات كليدي: ليگامان عرضي، MRI، زانو