بررسي وضعيت دور كمر و اندكس توده بدني نوجوانان 18-10 ساله ايراني و تهيه جداول مرجع آنها

نويسنده: مسعود رحمانيان
استاد راهنما: باقر لاريجاني
استاد مشاور: رامين حشمت، محمد پژوهي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري فوق تخصصي رامين حشمت، محمد پژوهي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اهداف: هدف ما مقايسه منحني دور كمر (WC) و اندكس توده بدني (BMI) كودكان و نوجوانان 10-18 ساله ايراني در مطالعه حاضر با مطالعه CASPIAN I و تعيين شيوع چاقي اضافه وزن و لاغري بود.
روش‌ها:اين مطالعه برروي دانش‌آموزان 10-18 ساله ايراني كه از مناطق شهري و روستايي 27 استان كشور به روش خوشه‌اي چند مرحله‌اي تصادفي انتخاب شدند به عنوان بخشي از بررسي كشوري رفتارهاي پرخطر دانش‌آموزان (CASPIAN III) انجام گرديد.
نتايج:ما 5088 دانش‌آموز( شامل 2/50% پسر) را بررسي كرديم. در مناطق روستايي لاغري در بين پسرها و چاقي در بين دخترها شايعتر بود. در مناطق شهري چاقي و لاغري در بين پسرها و اضافه وزن در بين دخترها شايعتر بود. بيشترين شيوع لاغري در گروه سني 13 سال (5/ 23%) و كمترين آن در گروه سني 18 سال (4/ 11%) مشاهده گرديد. لاغري به طور قابل توجهي درمناطق روستايي (2/ 22% در مقابل 15.8% و P-value < 0.001) و اضافه وزن/ چاقي در مناطق شهري شايعتر بود. در مقايسه با يافته‌هاي 2003-2004 شيوع اندكس توده بدني بالا (6/ 16%) مشتمل بر چاقي (1/9%) و اضافه وزن (5/ 7%) و همچنين لاغري (5/ 17%) در بازه زماني 2003-2010 افزايش نشان مي‌دهد.
بحث: بيماري تغذيه‌اي دوسويه در بين كودكان و نوجوانان ايراني به خصوص در مناطق روستايي در حال گسترش است. اين تغييرات ممكن است با تفات‌هاي شيوه زندگي و رخدادهاي اپيدميولوژيك مرتبط باشد. اين يافته‌ها بايد مبناي سياست گذاري‌هاي بهداشتي جامعه قرار گيرد.
كلمات كليدي: