بررسي اثر زولپيدم بر كيفيت خواب آتش نشانان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

نويسنده: امير حسين ناصري اصفهاني
استاد راهنما: رامين مهرداد
استاد مشاور: خسرو صادق نيت حقيقي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب كار
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي، طب كار
چكيده: زمينه و هدف:آتش نشانان بويژه بدليل شيفت كاري در شيفت‌هاي طولاني و استرس شغلي در معرض اختلالات خواب قرار دارند. اختلالات خواب در آتش نشانان ميتواند آسيبهاي جدي فردي و سازماني را بدنبال داشته باشد با اين حال هيچ مطالعه‌اي در مورد اختلالات خواب آتش نشانان حرفه‌اي، تشخيص و درمان آن در ايران انجام نشده است.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا 427 آتش نشان حرفه‌اي از آتش نشانان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران طي يك مطالعه مقطعي به روش تصادفي ساده با استفاده از ايندكس كيفيت خواب پيتزبرگ مورد بررسي كيفيت خواب قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين مرحله، 27 نفر با اختلال كيفيت خواب وارد مرحله دوم مطالعه كه يك كارآزمايي باليني بود گرديدند. در مطالعه‌اي با طراحي متقاطع، اثر زولپيدم بر كيفيت خواب شركت كنندگان با استفاده از ايندكس كيفيت خواب پيتزبرگ بررسي گرديد.
يافته ها:ميزان مشاركت در مرحله اول 88.7 درصد بود. 69.9% از شركت كنندگان كيفيت خواب ضعيف داشتند. داشتن شغل دوم، سيگار كشيدن و سابقه كار بعنوان آتش نشان، پيش بيني كننده هاي مستقل (significant independent predictor) كيفيت خواب پايين تعيين شدند. از 27 نفري كه در مرحله دوم مطالعه وارد شدند، شش نفر در روند مطالعه بدلايل گوناگون از مطالعه خارج شدند. زولپيدم زمان رفتن به بستر را كاهش داد ولي اثر معني داري بر زمان بيدار شدن نداشت. زولپيدم علاوه بر بهبود كيفيت كلي خواب، تمام اجزاء ايندكس كيفيت خواب، طبيعتا بجز مصرف دارو (C6) ، را نيز بهبود بخشيد.
نتيجه گيري:نتايج اين مطالعه نشان داد در مقايسه با جمعيت عمومي تهران، درصد قابل توجهي از آتش نشانان حرفه‌اي اين شهر دچار اختلال كيفيت خواب ميباشند كه اقدامات جدي در هر سه سطح پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه را طلب ميكند و داروي زولپيدم بخاطر ويژگيهاي منحصر بفردش ميتواند بعنوان جزئي مناسب از يك برنامه درماني كامل اختلال كيفيت خواب در آتش نشانان حرفه‌اي توسط پزشكان بكار گرفته شود.
كلمات كليدي: