بررسي راهكارهاي مواجهه با كدورتهاي فصلي در تصفيه خانه هاي آب

نويسنده: مهدي احمدي مقدم
استاد راهنما: اميرحسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1382/09/08
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: با توجه به اينكه آبهاي سطحي يكي از منابع عمده تامين آب شهرها مي باشند و با در نظر گرفتن اين نكته كه كيفيت اين منابع در فصول مختلف دستخوش تغييرات شديدي به خصوص در مورد كدورت مي شود، لذا انتخاب فرآيندي كه بتواند علاوه بر تامين كدورت خروجي قابل قبول، نسبت به نوسانات كدورت ورودي حساس نبوده و از نظر اقتصادي نيز به صرفه باشد امري ضروري است.
اين پژوهش با هدف كلي بررسي راهكارهاي مواجهه با كدورتهاي فصلي در تصفيه خانه هاي آب طراحي شده است كه در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش سه گزينه، فرآيند فيلتراسيون درشت دانه (HRF)، فيلتراسيون مستقيم درشت دانه (DHRF) و فرآيند متداول انعقاد و لخته سازي مورد بررسي قرار گرفت تا در نهايت يكي از گزينه هاي فوق كه داراي توجيه فني و اقتصادي است، جهت استفاده در تصفيه خانه هاي آب پيشنهاد شود. بدين منظور در بخش مطالعات مربوط به HRF و DHRF از پايلوت صافي درشت دانه به طول 5/4 متر، 40 سانتيمتر، ارتفاع بستر 50 سانتيمتر و ارتفاع جعبه فيلتر 70 سانتيمتر استفاده شد، نتايج پژوهش نشان مي دهند كه فرايند HRF، تنها در صورتي كه با نرخ فيلتراسيون كمتر از 5/1 متر بر ساعت مورد بهره برداري قرار گيرد، كيفيت كدورت خروجي قابل قبول را جهت ورود به واحد فيلتراسيون تامين مي كند، لذا در اين حالت عملكرد HRF قابل مقايسه با فرآيند متداول انعقاد و لخته سازي مي باشد.
فرآيند DHRF، با نرخ فيلتراسيون 5/4-5/1 متر بر ساعت و كدورت ورودي NTU 400-200 و تزريق 2 ميلي گرم بر ليتر آهن با اطمينان 95% قادر به تامين كدورت خروجي در حد كمتر از NTU 2 مي باشد، كه اگر غلظت منعقد كننده به 4 ميلي گرم بر ليتر برسد، با اطمينان 95% قادر به كدورت خروجي در حد NTU 0/3 خواهد بود و بين كدورت ورودي و كدورت خروجي رابطه معني داري وجود ندارد ليكن بين غلظت منعقد كننده و Ripening Period و دوره عملكرد رابطه معني داري وجود دارد در نتيجه فرآيند DHRF، با نرخ فيلتراسيون 5/4-5/1 متر در ساعت و كدورت ورودي NTU 400-200 و تزريق 4 ميلي گرم بر ليتر آهن، فرآيندي مناسب، با كارآيي بالا، ساده و اقتصادي بوده كه مي تواند جايگزين مناسبي براي فرآيند متداول انعقاد و لخته سازي و فيلتراسيون باشد و اگر اصلاحاتي در مورد تخليه رسوبات از كف صورت گيرد مي توان جهت شهرهاي بزرگ نيز به صورت گزينه هاي با توجيه فني و اقتصادي پيشنهاد شود.
كلمات كليدي: كدورت فصلي، HRF، DHRF