بررسي نگرش مبتلايان به اختلال وابستگي به مواد نسبت به شيوه هاي ترك در كمپ هاي ترك اعتياد

نويسنده: عادله الهي
استاد راهنما: سيد وحيد شريعت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي روان پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: پيشينه و هدف: فراگير شدن استفاده از كمپ در كشور به عنوان روشي براي ترك اعتياد، لزوم يك بررسي علمي در مورد اقداماتي كه در كمپ‌ها انجام مي‌شوند و نتايجي را كه به بار مي‌آورند، ايجاب مي‌كند. هدف از اين مطالعه تعيين نگرش مبتلايان به اختلال وابستگي به مواد نسبت به شيوه هاي ترك در كمپ‌هاي ترك اعتياد است.
روش: پژوهش حاضر به روش كيفي انجام شد. هشت نفر از مراجعه كنندگان به كلينيك اعتياد انستيتو روان پزشكي تهران يا كساني كه اين افراد معرفي كرده بودند، در يك جلسه‌ي بحث متمركز گروهي (با حضور پنج نفر) و سه جلسه‌ي مصاحبه‌ي عميق به صورت انفرادي (با حضور سه نفر بعدي) شركت كردند. گفتگوهاي انجام شده در جلسات ضبط و پياده و داده ها به روش تحليل محتوا و با كمك نرم‌افزار opencode كدگذاري و طبقه بندي شدند و در پايان با مراجعه به متون اصلي مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نگرش منفي نسبت به كمپ، نگرش غالب افراد شركت كننده در جلسات بود. آن‌ها بيان مي‌كردند كه تجربه كمپ برايشان مفيد نبوده است.
نتيجه گيري:اكثر كمپ‌ها مجوز قانوني فعاليت ندارند و نظارتي بر كار آن‌ها صورت نمي‌گيرد. از طرفي ترك اعتياد در كمپ به روشي فراگير در جامعه تبديل شده است. پس لازم است اقداماتي در راستاي بهبود وضعيت موجود و استاندارد شدن شرايط حاكم بر كمپ‌ها در كنار اطلاع رساني به مردم صورت پذيرد.
كلمات كليدي: