بررسي امكان احياء بيولوژيكي كربن فعال دانه اي

نويسنده: غلامرضا گودرزي
استاد راهنما: محمود شريعت، فروغ واعظي
استاد مشاور: اميرحسين محوي، عليرضا مصداقي نيا
تاريخ دفاع: 1382/06/02
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: احياء كربن فعال بعد از مصرف ضرورتي است كه چه از نقطه نظر جلوگيري از پخش آلاينده¬هاي خطرناك و چه از لحاظ كاستن از هزينه¬هاي كلي بكارگيري اين جاذب منحصر به فرد در جوامع مختلف بوجود آمده است و مصرف اين ماده در دنيا بالا رفته است.
تا كنون روشهاي متعددي براي انجام اين عمل پيشنهاد و اجرا شده است كه براي هر كدام نيز مزايا و معايبي پيشنهاد مي شود. بايد اذعان داشت رژنراسيون به طريق بيولوژيكي كم رواج ترين و البته كم سابقه ترين روش از جمله اين روشها محسوب مي شود. اين در حالي است كه مشكلاتي كه براي اكثر ديگر روشهاي رايج بيان مي گردد در بكارگيري اين روش وجود ندارد و يا بسيار كمتر است. اما پايين بودن كارايي روش بيورژنراسيون مسئله اصلي است كه وجود دارد و مانع از رواج گسترده آن شده است. اين تحقيق با هدف كلي بررسي امكان احياء GAC به طريق بيولوژيكي طي ماههاي دي سال 1380 تا بهمن سال 1381 انجام گرفت و طي رژنراسيون GAC از نوع انگليسي آلوده شده با فنل توسط ميكروارگانيسم هاي خاك تحت شرايط آزمايشگاهي و بصورت هوازي صورت گرفت.
در اين تحقيق براي تهيه محلول عصاره خاك، خاك برداشت شده از عمق 10-1 سانتي متري زمين باغچه با دو ليتر آب شير فاقد كلر رقيق گرديد. پس از چند بار صاف سازي توسط كاغذ صافي معمولي محلول صاف و زلال بدست آمده كه حاوي ميكروارگانيسم و نوترينت بود. تحقيقات طي دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول مقدار 100 گرم خاك و در مرحله دوم 200 گرم خاك استفاده گرديد و بقيه شرايط هر دو مرحله يكسان بود.
نتايج بررسي نشان مي دهد كه با كمك گرفتن از ميكروارگانيسم هاي خاك و تحت شرايط هوازي فنل جذب شده توسط كربن حداكثر تا 7/51 درصد ( طي مرحله دوم تحقيق) و حداقل 2/21 درصد ( طي مرحله اول تحقيق ) قابل حذف مي باشد كه با توجه به مشابهت شرايط كار در دو مرحله تحقيق تفاوت كارايي ها عمدتاً به بيشتر بودن جمعيت يا دانسيته ميكروبي در خاك قابل استناد خواهد بود. چون كارايي هاي گزارش شده در عمده تحقيقات قبلي در دنيا راندمان كمتري را نشان داده بنظر مي رسد كه انتخاب ارگانيزمهاي خاك مي تواند توفيق مهمي را براي رژنراسيون در برداشته باشد.
كلمات كليدي: كربن فعال دانه اي (GAC)، رژنراسيون بيولوژيكي، تصفيه آب و فاضلاب، عصاره خاك