شناخت موانع و تسهيل كننده هاي بهره مندي از سيستم HIS در بيمارستان امام رضا (ع) 89-91

نويسنده: اميد آمالي
استاد راهنما: احمد فياض بخش
استاد مشاور: سحرناز نجات
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: HIS : BACKGROUND سيستم اطلاعاتي بيمارستاني است كه در آن داده ها در يك پايگاه داده به صورت همزمان به نحوي ذخيره مي‌شوند كه در محل و زماني كه مورد نياز هستند و با ساختاري كه با نيازهاي خاص كاربر سازگار شده است در دسترس كاربران مجاز قرار گيرد. اين سيستم از اوايل دهه 80 تاكنون دچار تحول و پيشرفت شده و از يك سيستم فاقد انسجام دروني به سيستمي منسجم تبديل گشته است. اغلب بررسي‌ها نقش عامل انساني، چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي را داراي اهميت زياد و تعيين كننده ارزيابي كرده‌اند. در واقع بي‌توجهي به عوامل انساني كه موجب نقص در برقراري ارتباط مناسب با كاربران و ناتواني در ايجاد حس مالكيت نسبت به سيستم در كاربر شود به عنوان بزرگترين علل عدم موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي در دستيابي به اهداف خود شناخته خواهد شد.
MATERIAL AND METHOD: متد مورد استفاده در مطالعه حاضر مصاحبه عميق انفرادي (indepth interview) با مديران ارشد بيمارستاني و ايجاد بحث در قالب 6 گروه كانوني 8 نفره متشكل از كاركنان بهداشتي، پزشكان، پرستاران و پرسنل درماني مي‌‌باشد كه در غالب مطالعه كيفي آناليز محتوا اجرا مي‌گردد. نمونه گيري بايستي قضاوتي و مبتني بر هدف، از بين افرادي كه در گذشته يا حال پديده مورد نظر را تجربه كرده و با آن سر و كار دارند انجام شود. جمع آوري داده‌ها تا رسيدن به مرحله اشباع ادامه مي‌يابد. اين جلسات كه حدود 90 تا120 دقيقه بطول مي‌انجامد، در بيمارستان امام رضا (ع) برگزار مي‌شود و از شركت كنندگان در مورد كشف نيازها عوامل تسهيل كننده و مشوق عوامل بازدارنده پرسش خواهد شد. كنترل اعضاء، در طي مصاحبه‌هاي گروههاي كانوني انجام شده و دو نفر از اعضاء تيم پژوهش، به گزارش‌گيري پس از جلسات، جهت بحث در مورد تاثيرات برنامه خواهند پرداخت.
RESULT: محورهاي اصلي استخراج شده از اين مطالعه عبارت بودند از:
مشكلات نرم افزاري مربوط به برنامه، مشكلات سخت افزاري، مشكلات مربوط به نيروي انساني، مشكلات مربوط به مديريت و نظارت و نهايتاً مشكلات آموزشي كه در بحث مشكلات آموزشي، آموزشهاي ابتدايي كار با كامپيوتر و آموزش ضمن خدمت، براي پرسنل وجود ندارد، كاربران جهت كاربري پيشرفته و بهره برداري بهينه از برنامه و همين طور مسئولين سايت بيمارستان (واحد IT ) جهت كسب مهارت در كاربرد برنامه و آشنائي با خطاهاي آن آموزش نمي‌بينند.
جهت تسهيل آموزش اختصاصي هر بخش، در زمان جابجائي پرسنل بين بخشها و آموزش اختصاصي متناسب با هر بخش در محيط بخشها پيشنهاد شد. در قسمت مديران كلاس حين خدمت، دوره‌هاي مختلف كوتاه مدت نرم افزاري آشنايي با سيستم براي افراد جديد و حق فني كامپيوتر به عنوان عوامل تسهيل كننده و مشوق در نظر گرفته شده كه طبق نظر كاربران به ندرت اعمال شده است.
CONCLUSION: با توجه به هدف نهايي HISها كه افزايش رضايتمندي مراجعين در كنار كاهش هزينه‌هاي بيمارستاني مي‌باشد براي نيل به اين خواسته، تغييرات اساسي در سيستم آموزشي و فيدبك گيري در پرسنل مسئول انفورماتيك ضروري مي‌باشد و قدم اول در اين مسير پذيرش كاستي‌ها و واقعيت‌هاي موجود و حركت به سمت حل مشكلات و تقويت تسهيل كنده‌ها مي‌باشد.
كلمات كليدي: سيستم اطلاعاتي بيمارستاني- مصاحبه عميق انفرادي- گروه‌هاي كانوني- مطالعه كيفي- مشكلات آموزشي- تقويت تسهيل كننده‌ها