كلون نمودن ژن M2 ويروس آنفلونزاي تيپ A وبيان آن در سلولهاي يوكاريوتي (MDCK يا... غيره)

نويسنده: مريم اسقائي
استاد راهنما: سيد حميدرضا منوري، معصومه توسطي خيري
استاد مشاور: محمود شمسي شهرآبادي، فاطمه فتوحي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: ويروس آنفلونزاي تيپ A يكي از عوامل عفوني ايجاد كننده مرگ و مير بوده و در ساليان اخير با پيدايش آنفلونزاي مرغي و خوكي و افزايش احتمال يك همه گيري جهاني تلاش براي دستيابي به يك واكسن مؤثر بر عليه تمامي سويه هاي آنفلونزاي تيپ A، به شدت افزايش يافته است.به دليل تغييرات مداومي كه در آنتي ژن هاي سطحي، هماگلوتينين (HA) و نورامينيداز (NA) پديد مي آيد هر ساله واكسن هاي انفلوانزا مطابق با سويه هاي جديد و شايع شده همان سال توليد مي /شود.هم اكنون در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر واكسن رايج از واكسنهاي نوتركيب و واكسنهاي ژني كه جديدترين تحول را در عرصه طب پيشگيري ايجاد كرده است نيز استفاده مي‌شود. از آنجا كه ژن M2 بين بسياري از زير تيپهاي آنفلونزاي A مشترك است، مطالعات اوليه نشان داده كه اگر پروتئين M2 در يك سيستم يوكاريوتي و يا پروكاريوتي مناسب بيان شود مي‌تواند موشها را در برابر چالش با ويروس وحشي محافظت كند. پس قدم اول در توليد واكسنهاي ژني كلون وبيان پروتئين مربوطه مي‌باشد. در مطالعه حاضر كلون و بيان ژن M2از ويروس آنفلونزا تيپA در سه رده سلولي يوكاريوتي MDCK, HeLa وCOS-7 مورد بررسي قرار گرفت. ميزان بازدهي وكارآيي بيان پروتئين نيز با سه روش آزمايشگاهي ايمنوفلورسانس، الايزا و وسترن بلات آناليز گرديد. نتايج حاصل نشان داد بيان پروتئين در سلولهاي COS-7 نسبت به دو رده ي سلولي ديگر بيشتر است.اصولاً پروتئينهاي نوتركيب يك ابزار ايده ال در مطالعات ساختاري، بيوشيمايي و عملكردي پروتئينها بشمار مي‌آيند، و آنتي ژنيسيته و ايمنوژنيسيته آنها نيز پس از پالايش و تخليص محصول، در پروژه هاي واكسن سازي مورد ارزيابي و استفاده قرار مي‌گيرد.از اين رو اميد مي‌رود كه اين مطالعه بتواند در آينده با كاربري در توليد واكسن ژني جهت جلوگيري از ايجاد بيماري آنفلونزا حاصل از سويه هاي مختلف از جمله H5N1,H1N1 مؤثر واقع شود.
كلمات كليدي: ويروس آنفلوانزا A، پروتئين نوتركيب M2، بيان و سلولهاي يوكاريوتي