بررسي تاثير فصل بر شدت آكنه ولگاريس در بيماران مبتلا به آكنه در سال 1390-1389

نويسنده: زهرا اخوان
استاد راهنما: مريم غياثي
استاد مشاور: محمد جواد ناظمي
تاريخ دفاع: 1391/01/31
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: بررسي تاثير فصل بر شدت آكنه ولگاريس در بيماران مبتلا به آكنه در سال 1390-1389
مقدمه:با توجه به اينكه آكنه ،بيماري شايعي مي‌باشد و مي‌تواند مسائل اجتماعي- رواني به دنبال داشته باشد و هم چنين تحقيقات بسيار اندكي در رابطه باتغيير شدت آكنه با فصل انجام شده است و نيز در اين تحقيقات به نظر واحدي در رابطه با اينكه آكنه در چه فصلي تشديد مي‌يابد و يا اصلا ربطي به فصل دارد يا ندارد، نرسيده‌اند، به اين دلايل اين موضوع را براي تحقيق انتخاب كرديم .ما مي‌توانيم با انجام اين مطالعه، با شناخت بيشتر عوامل محيطي موثر بر آكنه و در نتيجه شناخت بيشتر مكانيسم‌هاي پاتوژنيك آكنه، از آن جهت شناسايي روش هاي درماني جديد در آكنه استفاده كنيم.
روش انجام:ما اين مطالعه را به صورت مقطعي بر روي 100 بيمار مبتلا به آكنه و لگاريس مراجعه كننده به بيمارستان رازي در طي سالهاي 1389 و 1390 كه حداقل 2 سال از ابتلاي آن‌ها سپري شده باشد، انجام داديم. از اين افراد در مورد تاثير فصل بر شدت آكنه‌ي آن‌ها سوال كرديم و هم چنين با استفاده از نشان دادن تصاويري مربوط به شدت هاي مختلف آكنه ، در مورد اين كه آيا شدت آكنه‌ي آن‌ها با فصل ارتباطي دارد يا خير و اگر جواب مثبت است در كدام فصل تشديد مي‌يابد، سوال كرديم و نتايج را در پرسشنامه ثبت نموديم و هم چنين شدت آكنه در هر بيمار را در زمان پر كردن پرسشنامه تعيين و ثبت كرديم.و در نهايت داده ها را با نرم افزار spss.v16 آناليز كرديم.
نتايج:در تحقيقي كه ما روي 100 بيمار مبتلا به آكنه انجام داديم، 79 نفر خانم و 21 نفر آقا بودند ميانگين سني كل بيماران 4.184± 22.05 بود. ميانگين سني خانم‌ها 4.085±22.51 و آقايان 4.173±20.28 بود. كه 45 نفر مبتلا به آكنه خفيف با ميانگين سني 4.063± 23.37 سال و 47 نفر مبتلا به آكنه متوسط با ميانگين سني 3.720± 20.93سال و 8 نفر مبتلا به آكنه شديد با ميانگين سني5.667± 21.12 سال بودند.از جمعيت 21 نفري آقايان، 28.57% به آكنه خفيف،47.61% به آكنه متوسط، 23.80% به آكنه شديد و از جمعيت 79 نفري خانم‌ها، 49.36% به آكنه خفيف، 46.83% به آكنه متوسط، 3.79% به آكنه شديد مبتلا بودند.از ميان 100 بيمار مبتلا به آكنه، در29 نفراز مبتلايان به آكنه (29%) تغيير فصل بر شدت آكنه آنها تاثيرگذار بوده است در اين 29% اكثريت مبتلايان، تابستان (65.51%) را به عنوان فصلي كه آكنه‌ي آنها تشديد مي‌يابد نام بردند. و در 71 نفر(71%) تغيير فصل تاثير گذار نبوده است. ارتباط معنا داري بين فصل و تغيير شدت آكنه ولگاريس بر اساس سن( P=0.66)، جنس. (P= 0.555) و شدت آكنه خفيف (P=0.364)، متوسط (P= 0.137)، شديد (p= 0.284) به دست نيامد.
نتيجه گيري:با توجه به تحقيقات صورت گرفته و مطالعه‌ي ما كه تغيير فصل بر شدت آكنه تعداد كمي از مبتلايان تاثيرگذاربوده و بيماران فاكتورهاي ديگري را از قبيل استرس، دوران قبل از قاعدگي و تغذيه را جهت تشديد آكنه ذكر مي‌كردند، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه در منطقه ي ما، عوامل محيطي (آب و هوا) مي‌توانند تاثير ناچيزي روي شدت آكنه داشته باشند. و مي‌توان با تحقيقات بيشتر بر روي ديگر فاكتورهاي موثرتر، راهكارهاي درماني بهتري را ارائه داد.در 29% از مبتلايان كه از تغييرات فصل شكايت داشتند، تابستان را به عنوان فصل تشديد كننده‌ي آكنه بيان مي‌كردند كه اين خود مي‌تواند به علت افزايش تعريق و رطوبت باشد كه محيط مرطوب، بستري مناسب جهت رشد پروپيوني باكتريوم آكنس مي‌باشد.
كلمات كليدي: