بررسي جوانب زيست محيطي درياچه مهارلو شيراز

نويسنده: رحيم اوجي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، محمود شريعت
تاريخ دفاع:
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات پزشكي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آلودگي روز افزون درياچه مهارلو شيراز با بخشي از زباله و فاضلاب شهري، همچنين افزايش مقادير از فاضلاب صنايع و فضولات كارگاههاي فلز كاري، تخليه دائمي زهكشهاي شهري و كشاورزي و در نهايت حمل مواد مختلف از محيط شهري و آبشوئي لايه هاي مغذي خاك كشاورزي بصورت سيلابهاي فصلي جريانهاي متناوبي هستند كه بعنوان اثرات بي رويه توسعه و عدم توجه لازم و كافي به مقررات محيط زيست از 35 سال قبل تاكنون بتدريج و تزايد بر روي نمك درياچه موثر و موجب كاهش كيفيت نمك خوراكي درياچه گرديده است.
اندازه گيري ميزان فلزات سنگين و سموم كشاورزي در 206 مورد آزمايش بر روي نمك طعام درياچه طي سالهاي (70-1362) توسط موسسات و دستگاه هاي اجرائي مويد 83 درصد موارد مجاز و 17 درصد موارد غير مجاز براي مصارف خوراكي بوده، همچنين انجام 56 مورد آزمايش بر روي نمونه هاي نمك در دو سال متوالي (71-1370) بترتيب در سال 1370 (75 و 25) درصد و در سال بعد (60 و 40) درصد موارد مجاز و غير مجاز بوده كه در مجموع بر اساس استاندارد (1350-26) ايران از 262 مورد آزمايش طي دهساله اخير 79 درصد موارد مجاز و 21 درصد موارد غير مجاز مقايسه و نتيجه گيري شده است. از مطالعات و بررسي هاي اخير انجام شده، ميزان حجم لجن، بررسي لايه هاي نمك، اثر آبشوئي بر كريستالهاي نمك. تاثير آلوم بمنظور حذف مواد معلق و افزايش آهك براي ارتقاء (PH) و ترسيب فلزات سنگين و همچنين بررسي اجمالي امكان تصفيه نمك درياچه از نقطه نظرات بهداشتي و اقتصادي اقدام و غير قابل رقابت بودن محصول نهائي با ساير نمكهاي استان نتيجه گيري شده است.
ضمناً با توجه به لزوم تجديد نظر و بهبود استاندارد نمك طعام ايران و تبعيت از استاندارد بين المللي كدكس وابسته به (F.A.O-W.H.O ) كليه نتايج حاصله از نمونه هاي سالهاي 71-1370 از جهات و ميزان مختلف ( فلزات سنگين، آمونياك، نيتريت و نيترات و فسفات، روغن و مجموع مواد آلي مقايسه و ضرورت تامين نمك خوراكي از ساير منابع نمك استان و اختصاص نمك درياچه براي مصارف صنايع غير مواد غذائي، همچنين پيشنهاد ايجاد "سازمان عمران و توسعه حوزه آبريز مهارلو" با مديريت واحد جهت هماهنگي فعاليتهاي مختلف توسعه دستگاههاي اجرائي استاني و ملي نتيجه گيري نهائي به عمل آمده است.
كلمات كليدي: