بررسي علل حوادث تهديد كننده حيات (Apparent Life-Threatening Event: ALTE) در مراجعين به اورژانس مركز طبي كودكان از سال 1389 تا 1390

نويسنده: ليلا شهبازنژاد
استاد راهنما: مليحه كديور، بهاره يغمايي
استاد مشاور: بهار اله وردي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماري هاي كودكان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: از انجام اين مطالعه بررسي علل و سرانجام بيماران با حوادث تهديد كننده حيات (Apparent Life-Threatening Events: ALTE) مي‌باشد.
روش اجرا: در اين مطالعه كه بصورت بررسي موارد انجام شده است تمامي شيرخواران زير يك سال مراجعه كننده به اورژانس مركز طبي كودكان از بهار سال 1389 لغايت بهار 1390 كه با حمله ALTE مراجعه كرده باشند وارد مطالعه شدند. اطلاعات بيماران شامل شرح حال و معاينات فيزيكي و يافته‌هاي پاراكلينيك ثبت شده و بيماران 3 تا 14 ماه پس از ترخيص پيگيري شدند.
نتايج:در اين مطالعه 41 كودك شامل 19 نوزاد (46%) و 22 شيرخوار (54%) بستري شدند. 14 بيمار (34%) دختر، ميانگين سن بيماران 74 روز (بين يك روز تا 11 ماهه) بودند.23 كودك (56%) سابقه حمله قبلي ALTE داشتند، تعداد ALTE در يك شبانه روز در 24 مورد (5/58%) فقط يك بار بود. از نظر حالات بيماران در زمان حمله، سيانوز در 19 بيمار(46%)، تغيير تونيسيته بصورت شلي در 16 بيمار (39%)، سرفه در 9 نفر(22%) بوده است. بيشتر كودكان بيدار: 29 نفر(71%)، خوابيده به پشت: 30 (73%) و در آغوش مراقب: 23(56%) بودند. بيشتر حملات 22 نفر(54%) با تحريك مختصر خاتمه يافت و نياز به احيا قلبي ريوي در هيچ مورد وجود نداشت. در پيگيري بيماران، حملات در 9 بيمار (22%) تكرار شده بود. بيشترين تشخيص اوليه در زمان بستري بيماران سپسيس در 20 نفر(49%) بود كه با توجه به حال عمومي و يافته آزمايشگاهي، تنها 4 كودك (10%) حائز تشخيص نهايي سپسيس شدند. دومين تشخيص، تشنج در 16 نفر(39%) بوده است كه پس از پيگيري بيماران، تنها 5 كودك (12%) تحت درمان داروي ضدتشنج بودند. هيچ يك از بيماران كشت خون، ادرار و يا مايع مغزي نخاعي مثبت نداشتند.
نتيجه گيري: با اين كه بسياري از اين حملات خود محدود شونده مي‌باشند، اما براي رد كردن موارد خطير و تهديد كننده حيات لازم است اين بيماران به مدت حداقل 24 ساعت مانيتور شده و بر اساس يافته‌هاي اوليه باليني و آزمايشگاهي در خصوص آنها تصميم گيري شود و سپس به مدت حداقل 6 ماه پيگيري شوند.
كلمات كليدي: