ارزيابي شاخص هاي سلامت در رانندگان حرفه‌اي در استان يزد طي 3 سال متوالي

نويسنده: حجت عادلي
استاد راهنما: صابر محمدي
استاد مشاور: مير سعيد عطارچي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: براساس مطالعات اخير، در حدود 70 درصد از عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌اي، وابسته به خطاهاي انساني مخصوصاً مشكلات جسمي و فشارهاي روحي است. اين مسئله نشان ميدهد كه اعمال برخي محدوديتها به منظور كنترل چنين موقعيت‌هايي ضروري است. بنابراين، اجبار در داشتن كارت سلامت رانندگان به عنوان يكي از مفاد مهم در آيين نامه حمل و نقل كالا و مسافر تعريف شده است.
روش اجرا: با توجه به قوانين و مقررات مصوب كشوري كليه رانندگان حرفه‌‌اي (شامل رانندگان اتوبوس، كاميون و...) موظفند بصورت دوره‌اي تحت معاينات پزشكي قرار گرفته و گواهي پزشكي دريافت نمايند، محل انجام اين معاينات دوره‌اي مراكز تخصصي طب كار در استانهاي مختلف مي‌باشد و پروتكل معاينات بصورت ساليانه توسط مركز سلامت محيط كار وزارت بهداشت منتشر ميگردد. اطلاعات بدست آمده جهت اجراي اين طرح از پرونده‌هاي موجود در يكي از اين مراكز تخصصي طب كار واقع در استان يزد استخراج مي‌گردد و در چك ليستي كه براي اين مطالعه طراحي شده است، ثبت مي‌گردد.
نتايج: از نظر سابقه بيماري قلبي، 54 نفر از رانندگان مبتلا به فشار خون، 4 بيمار سابقه بيماري‌هاي ايسكميك قلبي، 2 بيمار سابقه MI، 1 بيمار مبتلا به آريتمي، 2 بيمار سابقه تعويض دريچه، 1 بيمار سابقه CABG و 2 بيمار تنگي دريچه‌اي داشتند. 371 نفر (32.6%) از رانندگان در اين مطالعه، سيگاري و 20 نفر(1.8%) Heavy Smoker بوده‌اند، به طور ميانگين قند خون ناشتا در حدود 27 درصد افراد مورد مطالعه‌ي ما بالاتر از 100 مي‌باشد. در مطالعه‌ي ما مشاهده شد حدود 5 درصد افراد، بيماران شناخته شده‌ي فشار خون مي‌باشند كه تحت درمان با داروهاي آنتي هايپرتنسيو مي‌باشند، چنانكه داروهاي ضد فشار خون به همراه داروهاي دمان ديابت پرمصرف ترين داروهاي در حال مصرف در مطالعه‌ي ما بوده‌اند. البته طي 3 نوبت اندازه‌گيري فشار خون در مطالعه‌ي حاضر مشخص شد حدود 18 درصد افراد مورد مطالعه‌ي ما فشار سيستولي بالاي 12 و تنها 10 درصد افراد فشار دياستولي بيشتر از 8 داشتند.
نتيجه گيري:با توجه به يافته‌هاي مطالعه‌ي حاضر كه در اغلب موارد مانند ساير مطالعات، شيوع بالاتر ريسك فاكتورهاي بيماري هاي سيستميك در جمعيت رانندگان حرفه‌اي را نشان داد.
كلمات كليدي: