بررسي گذشته نگر آدنوم هاي هيپوفيز جراحي شده در بخش نروسرجري بيمارستان فيروزگر طي سالهاي 90-1385

نويسنده: راضيه هاشمي بني
استاد راهنما: مصطفي راعي هدايت
استاد مشاور: رمك هاشمي، شريف شيباني نژاد
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: آدنوم هاي هيپوفيز حدود 20-5% تومورهاي اوليه CNS را در بزرگسالان تشكيل ميدهند. اين تومورها معمولا به صورت اتفاقي در اتوپسي يا تصوير برداري مغزي يافت مي‌شوند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي آدنوم هاي هيپوفيز جراحي شده در يك مركز ارجاعي سطح سوم در شهر تهران بود.
روش بررسي:به طور گذشته نگر پرونده باليني بيماراني كه طي سالهاي 90-1385 در بيمارستان فيروزگر تهران توسط جراح مغز و اعصاب تحت جراحي آدنوم هيپوفيز قرار گرفته‌اند، بررسي شد. معيارهاي مورد مطالعه عبارت بودند از سن، جنس، نوع و اندازه تومور، و علايم بيمار. داده هاي بدست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS v.19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها:از 63 بيمار مورد مطالعه، 21 نفر(33.3%) مرد و 42 نفر(66.7%) زن بودند. ميانگين سني بيماران به طور كلي 15-/+45 سال (در محدوده 79-16 سال) بود. شايعترين آدنوم هيپوفيز جراحي شده پرولاكتينوما (57.1%) بود و پس از آن تومورهاي غير عملكردي(28.5%) و تومور مترشحه GH (11.2%) قرار داشتند. شايعترين علايم بيماران مبتلا به پرولاكتينوما در مردان عبارت بودند از خستگي و كاهش ليبيدو، در حاليكه اين آدنوم ها در زنان به صورت آمنوره و گالاكتوره خود را نشان دادند. آدنوم‌هاي مترشحه GH بيشتر با بزرگي اندام‌ها و چهره خشن خود را بروز داده بودند، در حاليكه آدنوم هاي غيرعملكردي با سردرد، كاهش بينايي، و فلج اعصاب مغزي تظاهر كرده بودند. به طور كلي اكثريت آدنوم ها اندازه اي كوچكتر از يك سانتيمتر داشتند و فقط 41% تومورها ماكروآدنوم بودند.
نتيجه گيري:شيوع آدنوم هاي هيپوفيز نيازمند جراحي در زنان دو برابر مردان است. پرولاكتينوما شايعترين آدنوم جراحي شده است. اكثريت آدنوم هاي جراحي شده ميكروآدنوم بودند.
كلمات كليدي: آدنوم، نروسرجري، تومور هيپوفيز