بررسي وضعيت رشد و ارتباط آن با ميزان ليپيد هاي پلاسما وسطح آلبومين سرم در كودكان مبتلا به cystic fibrosis

نويسنده: سحر لطيفي
استاد راهنما: غلامحسين فلاحي
استاد مشاور: نيما رضايي، آشتياني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: سيستيك فيبروزيس يك بيماري اتوزوم مغلوب است كه سيستم هاي متعددي از جمله دستگاه گوارش و تنفس را در بدن گرفتار مي‌كند. اين بيماري مي‌تواند منجر به سوء جذب، نارسايي پانكراس، استئاتوره شود. سوءجذب ايجاد شده بعضاً مي‌تواند با جايگزيني آنزيم‌هاي پانكراسي اصلاح و منجر به بهبود رشد شود. رشد ناكافي روي پروگنوز بيمار تأثير گذاشته و همچنين باعث اختلال عملكرد ايمني مي‌شود. بررسي وضعيت رشد و وضعيت ليپيدهاي پلاسما از نظر اينكه يكي از موارد اصلاح پذير مي‌باشد و در پروگنوز بيماري تأثير به سزايي دارد داراي اهميت است. بعضي از كودكان مبتلا به خوبي به درمان پاسخ داده ودر بعضي اين پاسخ به درمان مشاهده نمي‌شودكه طي مطالعات انجام شده علت اين پاسخ به درمان را وضعيت مناسب اسيدهاي چرب ضروري پلاسما دانسته‌اند. هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت رشد كودكان مبتلا به سيستيك فيبروزيس و تعيين ارتباط آن با سطح ليپيدهاي پلاسما و آلبومين سرم در طول يك مطالعه‌ي يك ساله مي‌باشد. با توجه به اينكه شرايط جغرافيايي، عادات تغذيه‌اي و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي كشور ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است و داشتن يك آمار مناسب از وضعيت رشد كودكان مبتلا مي‌تواند پايه اي براي مطالعات بعدي در زمينه اصلاح رشد و ليپيدهاي پلاسماي بيماران و در نتيجه بهتر كردن پروگنوز بيماري باشد.
روش اجرا:تمام كودكان مبتلا به سيستيك فيبروزيس كه بين مهر سال 89 تا مهر سال 90 به مركز طبي مراجعه كرده بودند وارد مطالعه شدند و قد، وزن، دور سر و دور بازوي آنها اندازه گيري شد و نمونه‌ي خون جهت سنجشcholesterol, triglyceride, hemoglobin, albumin و total protein گرفته شد همچنين پرسش نامه‌اي جهت جمع آوري اطلاعاتي از جمله سابقه‌ي بيماري هاي ديگر، سابقه‌ي بستري، سوابق بيماري هاي خانوادگي و غيره براي هر بيمار پر شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS version 19آناليز شدند.
نتايج:در 96 % كودكان مراجعه كننده صدك وزن براي سن بيماران زير صدك 50 % بوده است كه نشان دهنده شيوع بالاي (Failure to thrive) FTT و وزن گيري ضعيف كودكان مبتلا به سيستيك فيبروزيس در كشور ما باشد. بين صدك وزن و قد كودكان مبتلا و سطح توتال پروتئين و آلبومين خون ارتباط معني داري وجود داشت به اين ترتيب كه با افت صدك وزن و قد سطح آلبومين و توتال پروتئين خون نيز كاهش مي‌يابد. بين هيچ كدام از صدك ها و سطح تريگليسريد و كلسترول ارتباط معناداري به دست نيامد.

كلمات كليدي: