ارزيابي اثرات تغيير ساختار شهرك اكباتان بر روي محيط هاي فيزيكي و بيولوژيكي منطقه

نويسنده: سعيد متصدي زرندي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، منصور غياث الدين
تاريخ دفاع: 1382/06/31
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات پزشكي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در محيط زيست مي بايست تعادل و هماهنگي و نظم بين اجزاء آن برقرار باشد. اگر اين تعادل در اثر بعضي شرايط بهم خورد باعث آسيب به كليه موجودات مي شود. اين تعادل در قرون گذشته برقرار بوده است اما رشد بي رويه جمعيت و خصوصاً پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي و كاربرد تكنولوژيهاي پيشرفته و عدم استفاده صحيح از منابع طبيعي سبب بهم خوردن اين تعادل گرديده است. لذا ارزيابي اين تغييرات و ارائه راه هاي مناسب جهت جلوگيري از اثرات سوء اين فعاليت ها بايستي بجديت تمام مورد مطالعه قرار گيرد. اين امر در حال حاضر در كليه كشورها از جمله كشور ايران مورد توجه قرار گرفته، در كشور ما اصل پنجاهم قانون اساسي اين مطلب را پوشش مي دهد يكي از اين فعاليتهاي مهم كه در گوشه و كنار مملكت خصوصاً در شهرهاي بزرگ همانند تهران انجام مي پذيرد فعاليتهايي در جهت اسكان افراد و يا بعبارت ديگر شهرك سازي است.
از جمله شهركهاي بزرگي كه ايجاد شده ميتوان به شهرك اكباتان اشاره كرد. در سال 1355 در 2 كيلومتري غرب ميدان آزادي و در محدوده اي ما بين جاده مخصوص كرج و بزرگراه تهران، كرج در زميني به مساحت بالغ بر 240 هكتار طرح احداث اين شهرك به تصويب دولت وقت رسيد. قسمتي از كارها ساختماني و بهره برداري از اين شهرك قبل از انقلاب اسلامي انجام پذيرفته است. با وقوع انقلاب اسلامي احداث و بهره برداري در شهرك دچار وقفه گرديد. پس از اين وقفه در هنگام شروع دوباره، تغييراتي در طرح اوليه داده شد. در اين پايان نامه اين تغييرات مورد بررسي قرار گرفته اند اين مسائل كه بايد ارزيابي اثرات زيست محيطي تغيير ساختار شهرك بر آنها مورد مطالعه قرار گيرد بدليل اهميت بيشتر محيط هاي فيزيكي و بيولوژيكي مورد بررسي قرار گرفته اند جهت تكميل ارزيابي بايستي محيط هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي نيز مورد بررسي قرار گيرند. در اين مقدله ابتدا وضعيت موجود محيط فيزيكي آب، هوا، صدا، خاك و محيط هاي بيولوژيكي ( فون وفلور) منطقه با توجه به آمار و اطلاعات گذشته و همچنين نمونه برداري و آزمايشات لازم تعيين شده است. سپس اثرات احداث شهرك بر هر يك از اين محيط ها از دو جنبه مفيد بودن و مضر بودن مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت جهت ارزيابي تغيير ساختار گزينه هايي بشرح زير ارائه شده است :
1-گزينه يك: گزينه نه يا عدم اجراي پروژه شهرك اكباتان
2-گزينه دو: گزينه عدم تغيير در وضعيت موجود
3-گزينه سه : گزينه عدم افزايش ساختمانها و افزايش فضاي سبز
4-گزينه چهار: گزينه عدم تغيير ساختار و اجراي نقشه هاي اوليه
جهت تشخيص و مقايسه گزينه ها از تلفيق دو روش ماتريس و چك ليست سنجشي استفاده شده و گزينه ها با يكديگر مقايسه شده اند و گزينه سه( عدم افزايش ساختمانها و افزايش فضاي سبز) با بيشترين امتياز مثبت (62+) بعنوان گزينه مناسب انتخاب گرديده است. جهت كاهش اثرات سوء بر محيط هاي فيزيكي و بيولوژيكي مي بايستي ميزان فضاي سبز را به گونه اي مناسب افزايش داد.
كلمات كليدي: