بررسي اثر ضد التهابي عصاره متانولي گياه Stachys fruticulosa - M. Bieb بر ادم ايجاد شده توسط كاراجينان در پاي موش

نويسنده: سميه عراقي
استاد راهنما: اعظم بختياريان
استاد مشاور: مهناز خانوي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:خواص دارويي گياهان سال¬هاست كه توسط بشر شناخته شده و براي درمان بيماري¬ها مورد استفاده قرار گرفته است. طي قرن گذشته، به علت پيشرفت علم و تحقيقات گسترده در زمينه گياهان دارويي، استفاده از اين گياهان وسعتي دو چندان يافته است. از آنجا كه امروزه التهاب بعنوان پايه بسياري از بيماريها شناخته شده است و نيز، افزايش روز افزون مصرف داروهاي ضدالتهابي و ضدميكروبي به علل مختلف و مشخص شدن عوارض جانبي متعدد در اين داروها، توجه به داروها با منشأ طبيعي و اثر مشابه را بيشتر نموده است.
روش كار: در اين مطالعه 42 موش¬ به هفت گروه تقسيم شدند. در چهار گروه اول عصاره گياه Stachys Fruticulosa در مقادير 50، 100 و 200 و 300 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي تزريق شد و پس از يكساعت به روش كاراجينان در پاي موش ادم ايجاد گرديد. در گروه پنجم يكساعت قبل تزريق كاراجينان، ايندومتاسين با دوز mg/kg 5 تزريق شد. در گروه ششم يكساعت قبل تزريق كاراجينان، نرمال سالين تزريق شد. و در گروه هفتم فقط تزريق كاراجينان انجام شد.
در ساعات 0،2،4،6 پس از تزريق كاراجينان، اثرضد التهابي عصاره گياه با استفاده از آزمون ادم پاي موش با سه روش تغيير حجم جيوه (پلتيسمومتري)، محيط پاي موش و ضخامت پاي موش با كوليس اندازه گيري شد.
نتايج: عصاره گياه Stachys Fruticulosa در مقادير100 تا 300 ميلي‌گرم بركيلوگرم باعث ايجاد اثرضدالتهابي برادم پاي موش شد كه در مقايسه با اثر ايندومتاسين 5 ميلي‌گرم اثرمشابه مشاهده شد. با افزايش مقداردارو از50 به 100ميلي گرم بركيلوگرم ميزان اثرضدالتهابي عصاره گياه افزايش يافت.
نتيجه‌گيري:عصاره گياه Stachys Fruticulosa داراي اثرضد التهابي بوده كه قابل مقايسه با ايندومتاسين است. با گذشت زمان اثر ضدالتهابي گياه افزايش مي‌يابد. عصاره اين گياه مي‌تواند جايگزين يا به عنوان داروي كمكي و جانبي جهت كاهش عوارض ايندومتاسين مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: اثر ضد التهابي، ادم پاي موش، روش كاراجينان، عصاره متانولي Stachys Fruticulosa