بررسي وضعيت موجود بهداشت محيط شهر اردبيل

نويسنده: صالح روح اللهي
استاد راهنما: سيمين ناصري
استاد مشاور: محمود شريعت، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1374/04/21
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: انسان بعنوان اشرف مخلوقات بر كل اكوسيستم كره زمين مستولي بوده و تقريباً مي توان گفت كه با تسخير تمامي اجزاء اين شبكه عظيم از جمله، هوا، آب و خاك و .... در تغييرات ايجاد شده پيرامون شرايطي محيطي آن، نقش عمده اي را ايفاء نموده و مي نمايد. اشتياق نامحدود انسان براي داشتن شرايط بهتر و ايده آل، همگام با رشد بي رويه و روز افزون جمعيت او را داشته است، تا تمامي عوامل محيطي را به نفع خويش دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي قرار داده و گاهاً به طور ناخواسته، مشكلات عظيمي را ببار آورد. در اين رابطه بعنوان مثال مي توان به توليد بيشتر فاضلاب ها زباله ها، سرو و صدا، آلاينده هاي هوا و كاهش فضاهاي سبز بعلت استفاده هاي گوناگون از زمين و آلودگي آب اشاره نمود.
در راستاي حل معضلات ياد شده، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و وضع مقررات خاص بهداشت محيطي و حفاظت محيط زيست توسط مراجع ذيصلاح جهاني و ميهني در سالهاي اخير صورت گرفته و مطالعات جامعي تحت عنوان پروژه هاي شهر سالم با فرآيند بررسي وضعيت بهداشت محيط شهرها به مورد اجرا گذاشته شده است. در رهگذر مطالعات فوق الذكر، اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت بهداشت محيط شهرها به مورد اجرا گذاشته شده است. در رهگذر مطالعات فوق الذكر، اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت بهداشت محيط شهر اردبيل صورت گرفته است. اين شهر مركز استان اردبيل بوده و با مشكلات عديده اي بر سر راه بهبود وضعيت بهداشت محيط روبروست كه بر همين اساس اين موضوع تحقيق انتخاب گرديده است. مراحل مختلف پژوهش طي سالهاي 72 و 73 در خصوص جمع آوري اطلاعات كلي مرتبط با وضعيت اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي، آب شرب، فاضلاب زباله، آلودگي هوا، سر و صدا، بهداشت اماكن، بهداشت مسكن و فضاي سبز انجام و نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه :
-جمعيت اين شهر در سال 70 حدود 311022 نفر بوده و نرخ رشدي معادل 96/1 درصد، با بعد خانوار 5/5 داشته است.
-از نظر آب شرب، با توجه ب استحصال روزانه 56000 متر مكعب آب زير زميني و سرانه 243 ليتر، با كمبود مواجه بوده و نياز به تامين كمبود فعلي و پيش بيني آينده كاملاً محسوس است.
-كيفيت ميكربي آب شرب در شبكه توزيع نسبتاً خوب بوده، ولي از لحاظ شيميائي داري سختي بيشتر از حد مجاز است. اصلاح سيستم شبكه بعلت فرسوده شدن و حذف تزريق مستقيم در شبكه ضروري به نظر مي رسد.
-دفع فاضلاب با استفاده از چاههاي جاذب سنتي صورت گرفته و احتمال افزايش روند آلودگي آبهاي زميني بيشتر است احساس مي شود تسريع در انجام طرح جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب اين شهر بسيار ضروري است.
-در مورد دفع زباله هيچ برنامه سازمان يافته اي وجود نداشته و تقريباً يك روش غير مكانيزه سنتي هنوز مورد استفاده است، محل دفع نهايي زباله در حال حاضر بسيار نامناسب بوده و در آلوده ساختن قسمتي از شهر نقش اساسي دارد. در مورد سيستم دفع زباله شهر نياز به يك برنامه و مدون كاملاً احساس مي شود. سرانه زباله 69/0 كيلوگرم با چگالي 354 كيلوگرم در متر مكعب برآورد گرديده است.
-از نظر آلاينده هاي هوا، غلظت ذرات معلق بين 07/309 تا 393 ميكروگرم در متر مكعب، ذرات سياه كننده بين 04/30 تا 04/78 ميكروگرم در متر مكعب و منواكسيد كربن بين 4 تا 6/23 PPM در نوسان است كه با توجه به استانداردهاي مربوطه آلودگي با ذرات معلق و منواكسيد كربن در حال حاضر وجود دارد.
-در مورد سر و صدا، ميزان فشار صوت و تراز معادل صوت پيوسته اندازه گيري شده در نقاط پر تردد شهر در ساعتهاي بين 8-7، 5-14، 19-18 بيشتر از حد استاندارد محيطي (65dB) است.
-از كل 3619 واحد مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي 7/50 درصد وضعيت مطلوب داشته و از كل 1479 واحد اماكن عمومي 8/33 درصد وضعيت بهداشتي مطلوب دارند.
بهداشت محيط مسكن نسبتاً مطلوب بوده و 5/92 درصد خانوارهاي ساكن داراي آب شرب لوله كشي بوده و بطور متوسط 4/74 درصد منازل داراي اتاقهاي مسكوني بهداشتي مي باشند. سرانه فضاي سبز 2/0 متر مربع بوده و لازم است تا حد قابل قبولي افزايش يابد.
كلمات كليدي: