استفاده از فرآيند PACT جهت افزايش بازدهي تصفيه پساب پالايشگاه تهران

نويسنده: نعمت اله جعفرزاده حقيقي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري
استاد مشاور: محمود شريعت، غازي عيدان
تاريخ دفاع: 1371/11/12
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: پژوهشي حاضر بمنظور دستيابي به معيارهاي اساسي و درتصفيه فاضلاب پالايشگاه نفت تهران با استفاده از فرآيند تركيبي كاربرد پودركربن شمال دو منطقه هوازني سيستم لجن فعال و مقايسه نتايج كاركرد مدل نيمه صنعتي لجن فعال متعارف با فرآيند فوق انجام گرديده است.
در اين پژوهش دو مدل نيمه صنعتي بمدت 12 ماه با استفاده از فاضلاب خام پالايشگاه نفت تهران پس از جداسازي نفت آزاد در محل پژوهشگاه صنعت نفت ايران مورد بهره برداري قرارگرفته و همراه با بررسي و ارزيابي نحوه حذف آلاينده هاي متداول شامل كل مواد جامد معلق، مواد جامد معلق فرار، اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي و شيميائي، ازت آمونياكي، روغن و چربي و سولفيدها و تاثيرتغيير مقدار پودركربن فعال درحوض هوادهي، زمان ماند هيدروليك و سن لجن بر بازدهي هر يك از دو سيستم و نيز بازدهي سيستم هنگام ورود بار ناگهاني تركيبات فنل و فورفورال مورد ارزيابي قرارگرفت و همزمان با آن چگونگي پاسخ يك گونه ماهي (كپور معمولي) نسبت به فاضلاب تصفيه شده خروجي از هر دو سيستم درشرايط رشد ميكروارگانيزم ها درمجاورت پودركربن فعال، با استفاده ازيك روش اصلاح شده، نمونه ها تشبيه گرديده و بوسيله ميكروسكوپ الكتروني بررسي بر روي آنها صورت گرفت. علاوه برآن بمنظور تعيين چگونگي اثر سايشي پودركربن فعال برتجهيزات سيستم هاي تصفيه فاضلاب، بركه هاي كربن استيل و استنلس استيل در نقاط مختلف هر دو مدل مورد بررسي نصب گرديده و اختلاف وزن هر بركه فلزي در يك دوره 60 روزه اندازه گيري گرديد و بعنوان معيار اصلي درتعيين چگونگي سايشي كربني مورد استفاده قرارگرفت.
در پايان ضرايب سينيتكي فرآيند تركيبي كاربرد پودركربن فعال در منطقه هوازي سيستم لجن فعال در هرشرايط خاص آزمايش و پژوهش حاضرتعيين گرديدند.
نتايج بدست آمده نشان داده درتمام شرايط مورد بررسي فرآيند تركيبي فوق بازدهي بيشتري نسبت به سيستم لجن فعال دارد و افزون بر حذف آلاينده هاي متداول و امكان استفاده مجدد فاضلاب تصفيه شده بعنوان آب خشك كننده، قابليت تحمل سيستم تصفيه نيز در برابر ورود بار ناگهاني تركيبات بازدارنده بدليل وجود پودركربن فعال افزايش مي يابد. همين بررسيها نشان داد كه پودركربن فعال مي تواند پايه مناسبي براي اتصال پروتوزوا و تجمع باكتريها باشد. نتايج اندازه گيري اختلاف وزن بركه هاي فلزي نيز نشان دهنده عدم تاثير سايشي مشخصي بوسيله پودركربن فعال در مقايسه با سيستم شاهد (لجن فعال) بوده است. بررسي جداول و نمودارهاي بدست آمده نشان مي دهد با كاربرد فرآيندPACT مي توان بازدهي سيستم تصفيه فاضلاب پالايشگاه تهران را بدون نياز به تامين هزينه هاي سرمايه اي و يا افزون زمان ماند هيدروليك تا ميزان زيادي بالا برد.
كلمات كليدي: