بررسي كيفيت شيميائي، ميكروبيولوژيكي و بهداشتي محصولات صنايع تقطيري كاشان

نويسنده: دادمهر فائزي رازي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، كاظم محمد، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: گلاب مصرف خوراكي و آرايشي دارد و بايد بصورت بهداشتي تهيه گردد تا مضرات بهداشتي ايجاد ننمايد بنابراين انجام تحقيقات در زمينه كيفيت آنها به جهت جلوگيري از عوارض ناشي از گلابهاي غير بهداشتي ضروري است.
كشور ايران بعنوان يكي از توليد كنندگان گلاب در سطح دنيا مطرح است و شهر كاشان از اين نظر مركزيت دارد در اين شهر توليد گلاب به دو روش سنتي و صنعتي انجام ميشود. توليد گلاب به روش سنتي با توجه به امكانات محدود دانش ضعيف مي تواند منجر به توليد گلاب غير بهداشتي با كيفيت پائين شود اما كارخانجات صنعتي با توجه به تجربيات گذشته و بهره گيري از تكنولوژي مدرن با كمك متخصصين اين رشته و استاندارد بالاي محصولات خود در ايران و خارج از كشور موفق به كسب افتخارات چشمگيري شده اند.
در اين پايان نامه از كارگاههاي سنتي و كارخانجات صنعتي كاشان در بهار سال 1372 (1993) بازديد به عمل آمد و تعداد (1054) نمونه تهيه گرديد كه از نظر ميكروبي و شيميائي مورد بررسي قرار گرفته نتيجه آزمايش نشان داد كه 100% نمونه هاي كارگاههاي سنتي كه در مجموع 7/0% كل توليدات گلاب را شامل مي شود از نظر بهداشتي غير قابل مصرف مي باشد.
در اين رابطه پيشنهاداتي ارائه گرديده كه مهمترين آنها تبديل واحدهاي سنتي به كارخانجات صنعتي مي باشد.
كلمات كليدي: