بررسي نوع و ميزان گازهاي گلخانه اي در ايران

نويسنده: مرضيه جيلاني نژاد راد
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: محمود شريعت، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1371/06/15
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: نگاهي مختصر به سيماي اقتصاد انرژي كشور نشان مي دهد كه مصرف نهايي انرژي از روندي صعودي برخوردار است. افزايش مصرف نهايي انرژي نمايانگر اين واقعيت است كه درصورت تداوم اين روند، در دوران بازسازي و نوسازي سيستم اقتصادي و ترميم خرابيهاي جنگ بايد رشد پرشتاب مصرف نهايي انرژي را انتظار داشته باشيم و امري كه نتيجه غيرقابل اجتناب مصرف انرژي است افزايش دي اكسيدكربن منتشره بداخل جو است با توجه به اين مسئله گرچه ايران درگذشته از انتشار دهندگان عمده گازهاي گلخانه اي نبوده است اما با توجه به برنامه هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي در دست اجرا انتشار گازهاي گلخانه اي نيز افزايش خواهد يافت با توجه به مجاور بودن درياي خزر با ايران و تعدد شهرهاي ساحلي ايران، اثرات زيانبار تغييرات اقليمي و بالا آمدن سطح آب درياها مردم ايران را نيز به شدت تحت تاثير قرارخواهد داد. در پايان نامه حاضر اهداف زير دنبال شده است:
- بررسي نقش ايران در انتشار گازهاي گلخانه اي
- ارزيابي اثر تغييرات آب و هوا بر روي سيستم هاي خاكي و آبي و سلامتي انسان
- تشخيص تكنولوژيهايي كه انتشار گازهاي گلخانه اي را محدود كند.
روش كار بترتيب زيربوده است :
- جمع آوري آمار و اطلاعات پايه
- تعيين فاكتورهاي انتشار
- انجام محاسبات مربوط به ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي
منابع توليد گازهاي گلخانه اي در ايران عبارتند از:
1- مصرف سوخت هاي فسيلي در بخش هاي كشاورزي، صنعت، خانگي و تجاري، نيروگاهها، حمل و نقل و پالايشگاه نفت.
با توجه به مصرف ساليانه MTOE 43/26 فرآورده نفتي، MTOE 18/29 گاز طبيعي و MTOE 1/5 زغال سنگ ميزان انتشار دي اكسيدكربن ناشي از احتراق سوخت هاي فسيلي معادل 84/43 ميليون تن اكسيد كربن بر حسب كربن المنتال خواهد بود.
2- كارخانجات سيمان
با توجه به مصرف 11250000 تن سنگ آهك، طي پروسه كلسينه كردن در كارخانجات سيمان ايران 1350000 تن دي اكسيد كربن برحسب كربن المنتال توليد مي شود.
3- كارخانجات قند: 1/0 ميليون تن دي اكسيد كربن برحسب كربن المنتال در اثر مصرف سنگ آهك در كارخانجات قند توليد مي شود.
4- لجن فاضلاب: با توجه به ميزان فاضلاب توليدي در سال كه برابر 1705280 تن خواهد بود 1/0 ميليون تن متان برحسب كربن المنتال توليد مي شود.
5- دفن مواد زائد جامد
با در نظر گرفتن 14117 ميليون تن زباله توليدي ميزان متان توليدي معادل 449 تن و ميزان دي اكسيد كربن معادل 368 تن برحسب كربن المنتال است.
6- مصرف توده بيولوژيكي يا همان فضولات حيواني به عنوان كود.
ميزان انتشار متان از اين منبع معادل 11/0 ميليون تن و ميزان انتشار دي اكسيدكربن معادل 04/0 ميليون تن كربن المنتال است. بدين ترتيب از منابع مختلف جمعا 24/45 ميليون تن دي اكسيد كربن و 21/0 ميليون تن متاتن بر حسب كربن المنتال توليد مي شود.
همچنين ميزان مصرف تركيبات مختلف كلروفلئور و كربن در ايران معادل 02/1 ميليون تن در سال مي باشد.
در پايان پيشنهاد مي گردد با بكارگيري تكنولوژيهاي محدود كننده، انتشار گازهاي گلخانه اي پيش از آنكه عواقب وخيم آن بشر سراسر كره خاكي را دچار مصيبت كند به فكر چاره باشيم.
در اين راستا تكنولوژي زير پيشنهاد مي گردد:
- صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي – بهره گيري از منابع انرژي تجديدپذير – جنگل كاري – كنترل رشد جمعيت – ممنوعيت توليد و مصرف تركيبات كلروفلئورو كربن و دفع مواد زائد جامد از طريق توليد انرژي از فضولات.
كلمات كليدي: