كاربرد زراعي استاندارد انگلبرگ در تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران

نويسنده: آزاده دستمالچي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ايرج مدبري
تاريخ دفاع: 1371/05/02
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آمار مواد باليني و آزمايشگاهي بيماريهاي واگير كشور در سال 1369 بيانگر 62367 مورد اسهال 1764 مورد هپاتيت ويرال،37644 مورد انگلهاي روده اي، 443 مورد حصبه و شبه حصبه ،108 مورد مثبت التوز مي باشد. و اين ارقام نشان مي دهد كه متاسفانه آب و يا مواد غذائي بنحوي با فاضلاب انساني آلوده شده و بطور غيرمستقيم موجب ابتلاء و بروز بيماري گرديده است و لذا ضرورت جمع آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب را ايجاب مي نمايد چه به عقيده( 1985)( Blum&Feachem) عوامل بيماريزاي عفوني ياد شده و تعداد كثيري از بيماريهاي ديگر (نزديك به 35 بيماري ) ازطريق دفع غيربهداشتي فاضلاب ممكن است به انسان سرايت پيداكند.
از آنجاكه قضاوت درخصوص كاربرد زراعي پساب حاصل از تصفيه فاضلاب به استناد گزارشات سازمان بهداشت جهاني، متكي بر سه پارامتر كليفيرم، فكال كليفرم و تخم انگلهاي كرمي گروه نماتود مي باشد و از آنجا كه مطالعات در خارج و داخل كشور نشان داده است كه كيفيت انگلي و ميكروبي حاصل از تصفيه فاضلاب خانگي بروش لجن فعال با شاخص انگلبرگ ارائه شده بوسيله سازمان بهداشت جهاني جهت كاربرد آن در زراعت و يا پرورش ماهي مناسب نبوده و يك روش تصفيه ثالث را طلب مي نمايد و نظر به اينكه در نقاطي كه فضاي كافي باري احداث بركه تثبيت وجود ندارد و يا از قبل پيش بيني نشده است بايستي چاره اي ديگر انديشيد. از اين رو پايلوت فيلتر شني عمودي تحت فشار، طراحي و درمحل تصفيه خانه صاحبقرانيه به نحوي قرارداده شدكه پساب خروجي تصفيه خانه مستقيما وارد آن شود.
بررسي وضعيت تصفيه خانه فاضلاب شهرك صاحبقرانيه با انجام بيش از 33 مورد نمونه برداري از فاضلاب خام ورودي جهت آزمايشات مختلف شيميائي 32 پارامتر و آزمايشات انگلي و باكتريولوژيكي، 73 مورد نمونه برداري از پساب خروجي از تصفيه خانه قبل از عبور از پايلوت فيلتر شني جهت آزمايشات مختلف شيميايي 32 پارامتر و آزمايشات انگلي و باكتريولوژيكي و نهايتا 67 مورد نمونه برداري از پساب خروجي تصفيه خانه پس از عبور از پايلوت فيلتر شني جهت آزمونهاي انگلي و ميكروبي انجام گرفت. نوع و سيستم تصفيه در اين تصفيه خانه فاضلاب، تصفيه بيولوژيكي بروش لجن فعال با هوادهي طولاني مي باشد. بر اساس اندازه گيريهاي انجام شده ميزان متوسط BOD5 در فاضلاب خام ورودي به تصفيه خانه 200 ميلي گرم در ليتر و مقدار متوسط BOD5 در پساب خروجي از تصفيه خانه 25 ميلي گرم در ليتر مي باشد.
آزمايشات انگلي انجام شده به روش Bailenger روي فاضلاب خام و روش Leeds II روي پساب تصفيه خانه قبل و بعد از عبور از پايلوت فيلترشني در دبي هاي 10 تا 25 مترمكعب در ساعت و فشار يك تا دو اتمسفر با اندازه هاي موثر 75/0 و95/0 ميلي متر و ضريب يكنواختي 2/1 انجام گرديد.
براساس اين آزمايشات، تخم كرم آسكاريس بالاترين ميزان را در فاضلاب خام و پساب خروجي تصفيه خانه پس از عبور از پايلوت داشته است اما هيچ تخم انگلي در خروجي از پايلوت مشاهده نگرديده است و حذف تخم انگل هاي كرمي بطور كامل در پايلوت فيلتر شني صورت گرفته است. نتايج آزمون ميكروبي در پساب خروجي قبل و پس از عبور از پايلوت نشان داد كه نمونه هاي ميكروبي تقريبا بدون تغيير بوده و شمارش فكال كليفرم آنها با هم يكسان و حداكثر موقعي معادل 76000 درصد ميلي ليتر بدست آمده است. ازجمله پيشنهاداتي كه مي توان براي كاربرد زراعي پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب داد، مطابقت پساب خروجي اين گونه تصفيه خانه ها با رهنمونهاي انگلبرگ و رعايت كامل حفاظت بهداشت در تمام موارد مي باشد.
كلمات كليدي: