تصفيه فاضلاب شهر بوشهر و دفاع بهداشتي آن

نويسنده: حسين رزاقي زاده
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: مرتضي حسينيان، اميرحسين محوي
تاريخ دفاع: 1371/04/10
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: شهر بوشهر كه نمونه كاملي از آب و هواي منطقه خليج با زمستان هاي معتدل و تابستان هاي گرم و مرطوب است در حال حاضر عموما فاضلاب منازل به چاههائي كه به طور مجزا در كنار آن حفر مي گردد هدايت مي شود كه اين امر بخصوص در نواحي پست بوشهر كه بيشترين جمعيت فعلي را در خود جاي داده است و سطح آبهاي زيرزميني فقط اندكي از سطح زمين پائين قرار دارد چاههاي جذبي بطور موثر عملي خود را انجام نداده و باعث آلودگي محيط مي شود. احداث تاسيسات جمع آوري فاضلاب و تصفيه فاضلاب براي دو منظور زير اهميت پيدا مي نمايد .
1- بالابردن سطح بهداشت محيط زيست شهري و جلوگيري از شيوع انواع بيماري هاي ميكروبي و انگلي
2- استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده جهت احياء كشاورزي در بوشهر و آبياري نخيلات و آبياري فضاي سبز شهري
بخصوص مورد دوم كه با توجه به كمبود آب در ايران و بخصوص بوشهر مورد برجسته اي است. در كار انجام شده با توجه به محاسبه جمعيت شهر در سال 1385 و1400 دوگونه سيستم تصفيه فاضلاب بروشهاي Activated SIvIge و سيستم تصفيه بروش لاگون مورد بحث و محاسبه كامل قرارگرفته و نتايجي كه از فرآيندهاي مختلف بدست آمده مشخص شده اند. در سيستم لاگون هوادهي مساحت زمين مورد نياز براي بركه هاي هوادهي– دو زيستي و تكميلي در سال 1385 و1400 به ترتيب 7/153 هكتار و 66/208 هكتار مي باشد آنگاه با مقايسه روش هاي پيشنهادي كه فاكتورهاي 1-سادگي بهره برداري 2- استفاده از وسايل داخلي 3- هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري و نگهداري 4- مقدار وسايل مكانيكي و برقي 5- كيفيت فاضلاب تصفيه شده مورد مقايسه قرارگرفته اند و تصفيه بروش لاگون هوادهي پيشنهاد شده است. همچنين درخصوص مصارف مجدد فاضلاب كه مي تواند درامور كشاورزي– صنعتي– تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني– پرورش ماهي– مسائل تفريحي به مصرف برسد صحيت شده و از خطرات بهداشت فردي و خطرات بهداشتي محصولات كشاورزي و مقاومت گياهان در مقابل نمك ايجاد شده بحث بعمل آمده و در نهايت محصولات كشاورزي متعددي را مي توان يافت كه درمقابل آبهاي بازيابي شده از مقاومت كافي برخوردار بوده و در بوشهر قابل پرورش مي باشند وكمك موثري به نخلستانهاي بوشهر كه يكي از محصولات مهم منطقه مي باشد و ازكمبود آب مخصوص در تابستان مشكل دارند خواهد بود و همچنين حريم فضاي سبز نيروگاه اتمي را آبياري نمايد.
كلمات كليدي: