مطالعات تكميلي و تهيه طرح اجرائي بهسازي محيط شهر ايرانشهر

نويسنده: علي اكبر نظام آبادي
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: محمود شريعت، ايماندل، اميرحسين محوي
تاريخ دفاع: 1371/03/19
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مطالعات طراحي يك پروژه آب و فاضلاب احتياج به يك سري مطالعات اوليه دارد كه قبل از شروع محاسبات و طراحي دقيق بايد مورد تجزيه و تحليل واقع شود تا با توجه به اين عوامل پارامترهاي طراحي مشخص و مباني و مفروضات طرح معين شود در اين پروژه نيز مانند همه پروژه هاي كه در دنيا معمول است، ابتدا مطالعات مربوط به شناخت وضعيت محيطي محل اجراي پروژه انجام شد، هركدام از اين مطالعات منظورهاي خاص را دارند كه شامل مطالعات زير است:
شناخت وضعيت جغرافيايي شهر و عوامل آب و هوايي، باد، باران و درجه حرارت. وضعيت توپوگرافي شهر از نظر شيب عمومي شهر و روشهاي اجراي طرحهاي شبكه فاضلاب و جمع آوري آبهاي سطحي بصورت ثقلي.
پيش بيني وضعيت جمعيت شهر، تغييرات جمعيت درگذشته و پيش بيني جمعيت آينده و مطالعات شهرسازي و وضعيت گسترش شهر، بررسي و نيازهايي كه اين تغييرات براي طرحهاي فاضلاب بهداشتي دارند، در پايان اين مطالعات مباني و مفروضات طرح ها معرفي و به طراحي اقدام و نقشه هاي لازم تهيه شده است.
اين طرحها عبارتند از :
- طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب بهداشتي
- طراحي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي
- طراحي كانال هاي هدايت آب قنوات
كه اين كارها در شهري به وسعت 2800 هكتار جمعيت نهايي طرح 390000 نفر براي ارسال 1390 انجام شده است. با توجه به جمعيت فعلي شهر و ازدياد جمعيت در آينده و همچنين گسترش محدوده طرح پروژه طوري طراحي شده است كه به صورت مرحله اي قابل اجرا باشد در ابتدا هسته مركزي شهر و سپس در بقيه قسمت ها مي تواند طرح به اجرا در آيد.
در مطالعات طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب بهداشتي، شبكه براي خطوط اصلي، و نيمه اصلي طراحي گرديده است.
قطر لوله هاي طرح بين 200 تا 1200 ميلي متر از جنس آزبست سيمان و بتوني است، طول مسير 50 كيلومتر است.
حدود 1000 منهول به عمق 5/2 تا 8 متردارد. هزينه سرمايه گذاري طرح برابر 1610 ميليون ريال، هزينه ساليانه طرح 68 ميليون ريال است.
در مطالعات طراحي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي، 18 نوع كانال به مقطع مربع و مربع مستطيلي به ابعاد 6/0 × 6/0 متر تا 2/2 × 2 متر محاسبه شده است. طول مسيرهاي كانال 33 كيلومتر است كه براي بارشهاي 5 ساله طراحي شده است. كانال ها عمدتا سرپوشيده هستند. هزينه سرمايه گذاري طرح برابر 1248 ميليون ريال است.
طرح سازي مسير قنوات
در اين طرح 9 رشته قنات كه از داخل شهر و يا طرح گسترش آينده طرح مي گذرند مورد نظر بوده است. مقطع قنوات بصورت مربع يا مربع مستطيلي بوده كه از جنس بتون است طول مسير قنوات 23 كيلومتر و هزينه اجراي طرح 297 ميليون ريال مي باشد. مجموع هزينه هاي پروژه فوق برابر 3155 ميليون ريال است.
كلمات كليدي: