روش بهينه تامين آب آشاميدني روستاهاي بالاي 150 خانوار استان همدان

نويسنده: عليرضا حسنوند
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: سيمين ناصري، اميرحسين محوي
تاريخ دفاع: 1371/03/18
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: استان همدان يكي از استانهاي غرب كشور است كه با مساحت 20172 كيلومتر مربع داراي جمعيتي معادل 1505826 نفرمي باشد كه در 12 شهر، 15 بخش و 1231 روستا زندگي مي كنند از ويژگيهاي اين استان اين است كه جامعه روستايي با حدود 6/62 درصد كل جمعيت درصد بالائي را تشكيل مي دهد.
و نيز روستاهاي بالاي 150 خانوار استان 04/63 درصد كل جامعه روستائي هستند. بديهي است با توجه به نقش تامين آب آشاميدني سالم در جلوگيري از بيماريها و بهبود كيفيت زندگي لازم است، كه جهت تامين آب آشاميدني روستاها گامهاي اساسي برداشته شود و در اين راستا بهداشت محيط استان همدان در ده سال پس از انقلاب اسلامي 157 روستاي بالاي 150 خانوار را با جمعيت 300250 نفر جمعيت تحت پوشش تامين آب آشاميدني سالم قراردارد. عليرغم تمام كوششهائي كه توسط پرسنل زحمتكش بهداشت محيط درجهت تامين آب آشاميدني سالم و روستاها انجام شد متاسفانه بعلت وجود بعضي عوامل آنطوريكه بايد و شايد انتظار مردم شريف روستاها برآورده نشد كه اين مسئله به هيچ وجه از كارائي افراد فوق الذكر كم نخواهد كرد. در اين تحقيق سعي شد بهترين راهها و فاكتورهاي موثر در پيشبرد امر آبرساني روستاها بررسي گردد. براي اين منظور در سطح شهرستانهاي همدان، نهاوند، تويسركان، ملاير از تعداد 157 روستاي لوله كشي شده بازديد بعمل آمد و همچنين اقدام به نمونه برداري باكتريولوژيكي (53 روستا) و نمونه برداري شيميائي (31 روستا) گرديد. آزمايشات نشان دادند كه نمونه هاي باكتريولوژيكي داراي آلودگي ميكربي بوده اند ولي آزمايشات شيميائي انجام شده بر روي نمونه ها بجز يك مورد بعلت PH پايين كه غيرقابل مصرف بود. بقيه نمونه ها با استاندارد مطابقت داشته و يا اختلاف خيلي كمي با استاندارد داشتند. از مهمترين عوامل بازدارنده در تامين آب آشاميدني در روستاها سطح استان عبارت بودند از:- اهميت و الويت اجراي پروژه آبرساني درسطح روستاهاي استان و فرهنگ پذيرش طرح آبرساني و نقش خودياري
- مشكلات و كمبود نيروي متخصص و فني، تجهيزاتي و اجرائي بهداشت محيط انسان
- كمبود اطلاعات و يا عدم استفاده صحيح از اطلاعات در زمينه تامين آب آشاميدني روستاهاي استان
- مسائل و مشكلات طراحي
- عدم نگهداري پس از بكار افتادن پروژه آبرساني
روشهاي انتخابي ارائه شده در پايان نامه به تفصيل در مورد رفع نواقص و همچنين عواملي فوق عنوان گرديد كه اميد است بتواند راهگشاي مسائل و مشكلات موجود در طراحي شبكه هاي آبرساني روستائي در سطح استان باشد.
كلمات كليدي: