بررسي اثر بنرالكونيوم كلرايد بر روي تخم نكاتور آمريكانوس

نويسنده: محمود عليزاده وند چالي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: محمود شريعت، ايرج مويدي
تاريخ دفاع: 1371/08/12
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آلودگي به كرم قلابدارنكاتور آمريكانوس وانكيلوستومادئودناله يكي از فراوانترين آلودگيهاي انگلي در كشور ما، بخصوص در نواحي شمال كشور (نوع غالب نكاتور آمريكانوس) و جنوب كشور (نوع غالب انكيلوستومادئودناله) بشمار مي آيد. هدف از اين بررسي درمنطقه شمال كشور خصوصا نواحي مركزي سواحل درياي خزر كه شامل بابل و قائم شهر و روستاهاي اطراف آن است، چون درمناطق فوق آلودگي كرم نكاتورآمريكانوس (Necalariass ) بسيار بالا مي باشد بنابراين براي ارتقاء سطح بهداشت و كاهش موارد ابتلاء به بيماريهاي انگلي فوق كابرد مواد گندزدا و ضدعفوني كننده بطور گسترده توسط كارشناسان بهداشتي توصيه مي گردد.
نظر به اينكه پي بردن به كارآيي و توان اين قبيل گندزداها و ضدعفوني كننده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و از آنجائيكه تاكنون هيچگونه مطالعه اي در موضوع فوق انجام نشده است، لذا مطالعه اي روي گندزداهاي گروه بنزآلكونيوم كلرايد كه پرفروش ترين و رايج ترين دترجنت كاتيوني بوده و تحت عناوين تجارتي هامون، اوج، افشنگ، اخگر وغيره در بازار عرضه مي شود انجام گرديد، كه خود مي تواند نقش بسيار موثري در پيشگيري و كنترل بيماري نكاتوريازيس داشته باشد با توجه به نكات ياد شده پژوهش از تاريخ 1/2/1370 لغايت 1/4/1370 بمدت دو ماه در ايستگاه تحقيقات پزشكي بابل وابسته به دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران در موضوع اثر گندزداهاي ياد شده روي تخم نكاتورآمريكانوس مورد ارزشيابي قرار گرفت بدين معني كه گندزداهاي فوق درغلظت هاي 1%، 5%، 10%، 20%، و رقت پيشنهادي گندزداي مورد نظر درمدت زمان تماس 5-10-15-20 دقيقه اثر داده شد. بديهي است تخم انگل كرمي نكاتورآمريكانوس را ابتدا به روش هاراداموري كشت داده شد.
نتيجه مثبت بودن آزمون يعني عدم لاروه شدن تخم انگل و اثر ماده گندزدا مي باشد و رشد و پيدايش لارو مويد عدم تاثير ماده گندزدا در رقت و زمان هاي ياد شده مي باشد. اين آزمون نشان داد كه غلظت هاي 1000/1، 1، 5،10،20 درصد و مدت زمان 5 دقيقه ماده شيميائي بنز آلكونيوم كلرايد روي تخم نكاتورآمريكانوس اثر ندارد. و حال آنكه در غلظت 5 -10-20 درصد و مدت زمان تماس بالاي 15 دقيقه اثر مطلوب از خود نشان مي دهد و دلالت بر اثر ماده گندزدا روي تخم كرم ياد شده مي باشد. قابل ذكر است كه مطالعه انجام شده توسط استاد/ اساتيد دانشمند جناب آقاي دكتر ايماندل و آقاي راستي در آزمايشگاه انگل شناسي دانشكده بهداشت نشان داد كه گندزداهاي فوق در غلظت هاي پيشنهادي سازنده و حتي بيشتر روي تخم كرم آسكاريس لومبريكوئيدس اثر ندارد و مقايسه غلظت بكار گرفته شده دراين پژوهش با رقت هاي پيشنهادي شركت سازنده گندزداهاي فوق 1000/1، 1000/2 ،8000/1 ، 10000/1 بيانگر اين واقعيت ( 4-5 ميلي ليتر در 4 ليتر آب) است كه اعداد و ارقام پيشنهادي شركت سازنده به هيچوجه روي تخم كرم نكاتورآمريكانوس اثر ندارد. و حال آنكه اين مطالعات نشان داد كه در غلظت هاي بالاي 5 درصد بمدت بالاي 15 دقيقه روي تخم كرم مذكور اثر مطلوب دارد. كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد و پيشنهاد مطالعه و تحقيق بيشتر در اين زمينه و از گندزداهاي ديگر مي شود.
كلمات كليدي: