شناسايي مواد زائد خطرناك در تهران و روشهاي مختلف دفع نهايي

نويسنده: دادمهر فائزي رازي
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: كرامت اله ايماندل، محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1372/08/12
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مواد زائد خطرناك، مواد زائدي به جز مواد زائد پرتوزا بوده كه به علت فعاليت شيميائي، سميت، خاصيت انفجاري، خورندگي يا ساير ويژگيهايشان ايجاد خطر يا احتمال آن را براي سلامتي انسان يا محيط زيست مي نمايند چه هنگاميكه به صورت مجزا و يا ساير مواد زائد همراه باشند. مواد زائد خطرناك از فعاليتهاي صنعتي، تجاري، كشاورزي و برخي از فعاليتهاي خانگي حاصل مي شود. مواد زائد خطرناك مي توانند باعث مشكلات بهداشت عمومي كوتاه مدت و نيز آلودگيهاي زيست محيطي دراز مدت شوند. تنها در طي چند دهه اخير اين مواد به عنوان يك مشكل اولويت دار زيست محيطي تشخيص داده شدند. در اين تحقيق براي شناسائي مواد زائد خطرناك اطلاعات مربوط به 101 كارخانه واقع در تهران و حومه توسط پرسشنامه طراحي شده، جمع آوري شد. اين اطلاعات شامل نوع، ميزان و ويژگي مواد زائد خطرناك توليد شده در صنايع مورد مطالعه و همچنين نحوه نگهداري و دفع نهايي اين مواد مي شد. سپس داده هاي بدست آمده بصورت يك پايگاه اطلاعاتي بمنظور ذخيره و بازيابي اطلاعات سازمان داده شد. با توجه به داده هاي بدست آمده از اين تحقيق ميزان كل مواد زائد صنعتي خطرناك 149050 تن بوده كه سهم هر يك از صنايع در توليد آن به شرح زير مي باشد:
صنايع توليد مواد غذايي 62/2%، صنايع نساجي، پوشاك و چرم 48/1%، صنايع توليد مواد شيميائي 67/53%، صنايع محصولات كاني غير فلزي 69/8%، صنايع توليد فلزات اساسي 43/15% و صنايع ماشين آلات، تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي 11/18%.
از اين مواد زائد حدود 64/46% داراي ويژگي سميت، 84/30% ويژگي خورندگي 73/1% ويژگي قابليت اشتعال و 79/20% ساير ويژگيها را داشته اند. نحوه دفع نهايي مواد زائد خطرناك صنعتي در تهران به اين صورت مي باشد كه حدود 83/40% از اين مواد به مركز دفن كهريزك حمل مي شود، 72/1% بطور غير بهداشتي سوزانيده، 96/1% مورد بازيافت و يا استفاده مجدد قرار گرفته، 29/37% توسط خود توليد كنندگان در مكانهايي بغير از مركز دفن كهريزك دفن مي شوند و بقيه بصورت روشهاي مختلفي كه اكثراً غير مجاز بوده دفع مي شوند. مقادير متنوعي از مواد زائد خطرناك بدون اينكه هيچ گونه كنترل، تصفيه و دفع مناسبي روي آنها اعمال شود در تهران توليد مي شوند، براي كنترل اين مواد نياز به ايجاد يك تاسيسات تصفيه، نگهداري و دفع مطابق رهنمودهاي بيان شده مي باشد.
كلمات كليدي: