اثرگندزداهاي خانگي روي تخم كرم آسكاريس

نويسنده: حميد راستي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ايرج مويدي، قاسمعلي عمراني
تاريخ دفاع: 1371/05/04
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: استفاده از مدفوع انساني و حيواني بعنوان كود بمنظور تقويت و باروري بيشتر اراضي كشاورزي و نيز آبياري سبزيجات، صيفي جات و درختان ميوه بوسيله فاضلاب خام (تصفيه نشده) دركشاورزي بدليل وجود عوامل پاتوژن (بيماريزا) سبب آلودگي اين محصولات به انواع ميكروارگانيسمها ازجمله تخم انگلهاي بيماريزا مي گردد بهمين دليل است كه مردم حتي تحصيل كرده ها بر اساس برچسب موجود روي مواد گندزداي خانگي (هامون، اخگر، افشنگ و...) مبني بر استفاده از مواد ضدعفوني كننده مي تواند كليه عوامل بيولوژيكي بيماريزا نابود كند و مصرف كننده پس از ضد عفوني ميوه و سبزيهاي خام بوسيله اين قبيل مواد گندزدا با اطمينان كامل استفاده كنند لازم بود گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران پژوهش در اين زمينه را آغاز و اين سومين بررسي در اين مورد است. در اين تحقيق قدرت تخم انگل كشي گندزدايي كاتيوني شامل هامون، اخگر، افشنگ بر اساس روش مندرج در اين پايان نامه مورد مطالعات قرارگرفت. در اين روش تاثير شش رقت مختلف از مواد گندزدا بر روي تخم كرم عفونت زا آسكاريس از گروه كرمهاي منتقله از راه خاك بعنوان مقاوم ترين تخم انگل از اين گروه در شرايط يكسان مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفت يعني سوسپانسيون تخم كرم آسكاريس پس از مرحله عفونت زائي بمدت 5 تا 30 دقيقه تحت تاثير 5 غلظت مختلف (1000/1 ،1000/5 ،200/1 ،100/1 ،100/5 ،100/10 ) از ماده گندزدا قرار داده شد. نتايج حاصل از اين پژوهش كه شرح كامل آن در اين پايان نامه آمده است نشان داد كه مواد گندزداي مزبور در نابودي تخم كرم آسكاريس بدون تاثير مي باشد لذا با مشورت استاد/ اساتيد راهنما به بررسي و ارزيابي تركيبات يد و اثر آن پرداختيم نتايج بررسي نشان داد كه محلول آبي يد با غلظت 150 و ppm 200 و زمان مجاورت 25 و 30 دقيقه مي تواند تخم آسكاريس در مرحله عفونت زائي را نابود سازد.
كلمات كليدي: