بررسي وضعيت تصفيه خانه فاضلاب شهرك اكباتان با تاكيد بر فيلتراسيون پساب

نويسنده: ميترا غلامي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، كرامت اله ايماندل
تاريخ دفاع: 1370/12/25
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: بررسي وضعيت تصفيه خانه فاضلاب شهرك اكباتان با انجام بيش از صد مورد نمونه برداري و آزمايش پارامترهاي مهم فاضلاب خام ورودي، خروجي از ته نشيني و خروجي صافي انجام گرفت، وضعيت كاركرده تصفيه خانه مورد بررسي و همچنين تغييرات مقدار فاضلاب تعيين شده است.
فرآيند مورد استفاده در اين تصفيه خانه لجن فعال از نوع هوادهي ممتد مي باشد. تصفيه خانه داراي واحدهاي آشغالگيري، شن گير، هوادهي، ته نشيني، كلرزني، تغليظ، هضم و خشك جهت كننده لجن مي باشد. پالايش پساب از صافيهاي شني ثقلي تند استفاده شده است.
بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده، سرانه فاضلاب توليدي 345 ليتر به ازاء هر نفر در روز محاسبه شده است. مقدار متوسط فاضلاب ورودي به تصفيه خانه 543 مترمكعب در ساعت (13030 مترمكعب در روز) مي باشد.
مدت هوادهي 20 ساعت است و بر اساس آزمايشات انجام شده برروي لجن، سن لجن 34 - 18 روز محاسبه مي گردد، مقدار SVI در طول مدت تحقيق بين 244 -120 متغير بوده است و نسبت F/M معادل 158/0 برآورده مي گردد. مقدار متوسط BOD5 در فاضلاب ورودي 192 ميلي گرم در ليتر و ميزان متوسط مواد معلق 128 ميلي گرم درليتر بدست آمده است. ميزان متوسط BOD5 در پساب خروجي از ثانويه 16 ميلي گرم در ليتر و در پساب خروجي از صافي 4/7 ميلي گرم در ليتر مي باشد. متوسط T.S.S در پساب خروجي از ثانويه 28 و در پساب خروجي از صافي 35/0 ميلي گرم در ليتر است. متوسط بقيه پارامترها درجداول موجود در فصل 4 آمده است.
با مقايسه پساب خروجي با استاندارد، كيفيت پساب خروجي مناسب و غلظت آلاينده هاي آن، كمتر از استانداردهاي حداكثر مجاز تخليه مي باشد. راندمان تصفيه خانه در حال حاضر حدود 90 درصد است، كه با توجه به اينكه در حال حاضر ميزان فاضلاب ورودي براي جمعيت 37750 معادل ميزان فاضلاب ورودي طراحي شده براي جمعيت 50000 نفر مورد نظر براي فاز 1 و2 است، با افزايش جمعيت تا حدود 75000 نفر كه در فاز 3 پيش بيني شده است، مشكلاتي در راهبري سيستم و همچنين تغييراتي دركيفيت پساب درنتيجه راندمان تصفيه، بوجود خواهد آمد. مشكلات بهره برداري از واحد صافي عبارتند از: تشكيل مودبال، زمان راهبري كوتاه و شستشوي غير موثر صافي، مصرف آب شستشو بيش از حد مجاز در نتيجه بالا رفتن بار هيدروليكي واحدهاي بالادست و در نهايت افزايش هزينه تصفيه و استهلاك واحدهاي مربوط به شستشو را بدنبال دارند.
قطر موثر ذرات شن در مدياي مورد استفاده در اين صافي 15/0 و ضريب يكنواختي آن 69/1 مي باشد. بنظر مي رسد قطر موثر آن كوچك باشد. تعويض مدياي صافي و اجراي مراحل شستشوي صحيح احتمالا باعث رفع مشكلات مذكور خواهد شد. از جمله پيشنهاداتي كه جهت بهبود وضعيت اين تصفيه خانه مي توان داد. راه اندازي واحدهاي از كار افتاده تصفيه خانه مي باشد. بكاراندازي آزمايشگاه و بهره برداري و راهبردي صحيح، استفاده مناسب از واحد صاف سازي و ساير واحدها و همچنين استفاده از پساب خروجي از صافي براي فضاي سبز محوطه به منظور كاهش مصرف آب، از پيشنهادات ديگر مي باشد. شستشوي صافي هر3-2 سال يكبار، بوسيله محلولهاي پاك كننده به جهت از بين بردن مودبال نيز ضروري است.
كلمات كليدي: