بهينه سازي روشهاي حذف روغن از پسابهاي ايران خودرو

نويسنده: يعقوب دنبلي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، محمود اسدي
تاريخ دفاع: 1370/11/24
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: روشهاي مختلف حذف روغن از پسابهاي صنعتي عبارتند از: جداسازي ثقلي (API ) فيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، فرآيندهاي الكتريكي، بيولوژيكي، جذب بوسيله كربن، تصفيه شيميائي (شامل شناورسازي، شكست امولسيون و......)،‌‌‌ جداسازي توسط سانتريفوژ و تازه ترين روش كه اخيرا ارائه شده "جداسازي با استفاده از مايكروويو" باتوجه به مروري بر روشهاي فوق و نيز با بررسي اقتصادي آنها از نظر هزينه، نوع بهره برداري، راحتي كار تصميم به ساخت دستگاه پايلوت شناورسازي با هواي محلول (DAF) در تصفيه خانه فاضلاب سواري سازي كارخانه ايران خودرو گرفته شد.
دستگاه پاپلوت شامل در محفظه استوانه اي شكل مي باشند كه يكي تانك اشباع (محفظه هوادهي) و دومي تانك شناورسازي مي باشد كه هر دوي آنها داراي 50 سانتيمتر قطر بوده و ارتفاع تانك اشباع 170 سانتي متر و تانك شناورسازي 150 سانتي متر مي باشد، محل نصب آنها پشت تصفيه خانه موجود سالن سواري سازي كارخانه مي باشد طي آزمايشاتي كه صورت گرفت با روش شناورسازي و به تنهايي حدود 50% حذف روغن بدست آمده كه مي تواند ناشي از فشاركم هواي محلول تانك اشباع (حداكثر 5/2 آتمسفر) و درصد بالاي آمولسيون روغني باشد. براي گرفتن نتيجه بهتر، از روش شكست آمولسيون به همراه شناورسازي با هواي محلول استفاده شدكه درصد حذف روغن به حدود 93% رسيد، در روش شناورسازي با هواي محلول و بتنهايي، درصد حذفCOD ,BOD, SS حدود 50 ،50،66 درصد مي باشد، در صورتيكه همراه با شكستن آمولسيون، درصد حذف آنها حدود 87،78،91 درصد را نشان مي دهد.
سيستم بهينه آن سيستمي است كه با حداقل هزينه، حداكثر راندمان بدست آيد، كه در اين پايان نامه، بهترين روش حذف روغن، شكستن آمولسيون + شناورسازي با هواي محلول DAF حاصل گرديد. بهترين مواد منعقدكننده نيز براي شكستن آمولسيون، آهك و در مرحله بعد كلرورفريك تعيين گرديد.
كلمات كليدي: