انتخاب بهترين روش تصفيه فاضلاب شهري در نقاط مختلف ايران

نويسنده: الهه گيوتاج
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1373/10/28
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: كشور ايران با وسعتي در حدود 1648000 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي در طول جغرافيائي 3 و 44 تا 18 و 63 و عرض جغرافيائي 4 و 25 تا 4 و 35 در جنوب غربي آسيا واقع شده است. ايران به دليل وسعت زياد از تنوع آب هوائي زيادي برخوردار است، و در حدود 7/84 درصد از گستره كشور در قلمرو استيلاي آب و هواي خشك قرار دارد و تنها 15 درصد آن داراي آب و هواي مديترانه و مرطوب
( 5 درصد اقليم مديترانه اي و 10 درصد اقليم مرطوب) مي باشد.
ايران بدليل آب و هواي خشك، همواره با مسئله كمبود آب مواجه بوده و حدود نيمي از كشور داراي كمتر از 200 ميلي متر مي باشد.
با توسعه شهر نشيني و رشد جمعيت، و افزايش فعاليتهاي اجتماعي و صنعتي و در نتيجه آن معضل توليد فاضلاب بوجود خواهد آمد. افزايش فعاليتهاي گوناگون، باعث توليد فاضلاب كه در آينده علاوه بر به خطر افتاده سلامت جامعه و محيط زيست، آلودگي منابع آب را نيز در پيش رو خواهيم داشت. يكي از راههاي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و منابع آب تصفيه فاضلابها به روش مناسب مي باشد. با توجه به كمبود انرژي در دنيا و كاهش انرژي سوخت سيستم هاي تصفيه فاضلاب ارزان قيمت مناسب با شرايط اقليمي هر منطقه مطرح مي گردد كه ايران نيز از اين مسئله مستثني نيست.
با بررسي شرايط اقليمي كشور و بهره گيري از سيستم دومارتن گسترش يافته طرح جامع آب كشور كه با شرايط مملكت منطبق مي باشد طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب ارزان قيمت با راهبري ساده براي 140 شهر كشور با بهره گيري از برنامه نويسي quick basic انجام گرفت و با تهيه جداول طراحي و بررسي اقليمي نقاط مختلف كشور در نهايت نتيجه گيري بعمل آمد كه :
1- براي نقاط خشك مملكت ( ناحيه مركزي، شرق و جنوب، جنوب شرقي) به دليل دسترسي به زمين و شرايط آب و هوايي مناسب از روش بركه تثبيت استفاده شود و پساب تصفيه شده با حفظ ضوابط بهداشتي جهت تزريق به زمين بكار برده شود.
2- براي ساير نقاط مملكت ( نواحي شمال، شمال غربي، جنوب غربي با توجه به تراكم جمعيت، پتانسيل كشاورزي و ارزش بالاي زمين، از سيستم لاگون هوادهي ( اختلاط كامل) بهره گيري شود.
3- در مورد سيستم تصفيه استثناء نيز وجود دارد و آن مربوط به شهرهاي ساحلي در رابطه با چگونگي دفع بهداشتي پساب مي باشد كه مي تواند در اين گونه شهرها پساب تصفيه شده به دريا تخليه گردد. و در رابطه با شهرهاي بزرگ به دلايل شرايط خاص اجتماعي و توسعه و رشد جمعيت، ميتوان از سيستم هاي با مصرف زمين كمتر ( سيستم لجن فعال) بهره گرفت.
كلمات كليدي: