بررسي انتشار آلودگي از كارخانه سيمان فارس

نويسنده: علي حفظ اله
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: كرامت اله ايماندل، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1370/03/22
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: انتشار گرد وغبار ناشي از فرآيند توليد سيمان همچنين دي اكسيد گوگرد حاصله از احتراق مواد نفتي سنگين و سوخت هاي فسيلي باعث آلودگي محيط زيست مي گردد. كه موجب اثرات نامطلوبي برروي انسان، حيوان، نباتات و اشياء و متعلقات مربوطه خواهد شد، اقتصاد جامعه و در نهايت جهان را مورد تهديد قرار مي دهد. ذرات گرد و غبار بر حسب جنس، اندازه، طول مدت استنشاق و عوامل ديگر بخصوص بهنگام توام بودن با دي اكسيد گوگرد باعث ايجاد عوارض در قسمتهاي تحتاني مجاري تنفسي مي شود. وجود دي اكسيد گوگرد اثرات زيان باري از طريق نزول بارانهاي اسيدي بر روي محيط زيست داشته، فرسودگي و تخريب اشياء و لوازم را در پي داشته بر سلامتي اثر سوء مي گذارد. بررسي و كنترل آلودگي هوا ايجاب مي نمايد كه براي فاكتورهاي آلاينده متناسب با هر كشوري تدوين تا بهنگام احساس خطر بتوان اقدام مقتضي صورت داد. در مدت 8 ماه نمونه برداري از ذرات معلق در 12 ايستگاه در سطح شهر شيراز و محوطه سيمان فارس جمعا 76 نمونه با استفاد از الكتروپمپ هاي (واليوم ) و فيلتر فايبرگلاس جمع آوري و توزين و تعيين مقدار گرديد كه تنها در ايستگاههاي 1،10،11،12 كه فاصله طولاني با كارخانه دارند زير استاندارد اوليه (260 ميكروگرم در متر مكعب)بوده و در تمام ايستگاهها بيش از استاندارد ثانويه (150ميكروگرم در مترمكعب) مي باشد و بطور كلي 56 مورد بيش از استاندارد اوليه آلودگي داشته است.
- نمونه برداي از دي اكسيد گوگرد:
با روش آب اكسيژنه و تيترومتري صورت گرفت و جمعا 62 نمونه از 7 ايستگاه بمدت 8 ماه در سطح شهر شيراز و محوطه كارخانه سيمان جمع آوري و تعيين غلظت گرديد كه كليه نمونه ها با توجه به گازسوز بودن كارخانه در اغلب ايام سال و همچنين گازسوز بودن وسايل خانگي اكثر منازل محل نمونه برداري كمتر از حد استاندارد مي باشد كه حداكثر غلظت 24 ساعته براي استاندارد اوليه 365 ميكروگرم در متر مكعب و براي استاندارد ثانويه 260 ميكروگرم در متر مكعب تعيين گرديده است. بمنظور تعيين قطر ذرات نمونه برداري توسط پمپ مكنده و به روش جمع آوري تر در دستگاه بابلر انجام و سپس توسط ميكروسكوپ كاليبره و به روش قطر آماري فرت از تعداد 18 نمونه موجود حدود 1900 ذره تعيين قطرگرديدند كه ذرات با قطر دو ميكرون 42 درصد ذرات و ذرات با قطر 4 تا 2 ميكرون 6/21 درصد ذرات را تشكيل مي دهند نتايج حاصله مويد اين نظر است كه وجود كارخانه سيمان فارس در محدوده شهر شيراز با وجود انتشار آلودگي ذرات معلق بيش از حد استاندارد براي ساكنين آن شهر غير قابل تحمل است، بنابراين لازم است اقدامات همه جانبه از قبيل تامين قطعات و ادوات و وسايل جداكننده ذرات در اولويت قرار گرفته از نوع مرغوب و استاندارد تهيه گردد، همچنين با نصب دستگاه سنجش آلاينده ها در قسمت خروجي دودكش از ميزان آلودگي مطلع تا نسبت به رفع آن اقدام نمايند. نصب CO سنج بمنظور در مدار قرار دادن سريع الكتروفيلترها پس از هر توقف ضروري است. از توسعه مجتمع جدا پرهيز شود تا بتوان همزمان با تمام شدن عمر مفيد واحدها مجتمع را به محل ديگري منتقل نمود. استفاده از گاز طبيعي در واحدهاي مختلف با تقويت سيستم گازرساني بمنظور جلوگيري از توليد گوگرد بهسازي محيط مجتمع و دفع بهداشتي فاضلاب و آسفالت خيابانهاي منتهي به آن.
كلمات كليدي: