مطالعات اوليه و پيشنهاد روشهاي بهسازي محيط در مبارزه با ناقلين مالاريا در شهر ايرانشهر

نويسنده: عطاءالله رخش خورشيد
استاد راهنما: منصور غياث الدين، عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، مرتضي زعيم، عزت الدين جواديان
تاريخ دفاع: 1370/03/04
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مطالعات اوليه و پيشنهاد روشهاي بهسازي محيط در مبارزه با ناقلين مالاريا در شهر ايرانشهر بلوچستان ايران.
روشهاي معمول كنترل مالاريا براي كاهش جمعيت ناقل بيماري ناموفق بوده است. در اين راستا مقاومت ناقل نسبت به حشره كش، مقاومت پلاسموديوم فالسي ياروم به داروها، مهاجرت افراد از افغانستان و پاكستان به منطقه و بعضي ازمشكلات اجرائي و مديريت ناشي از آب و هوا و پستي و بلندي منطقه مورد نظر را مي توان نام برد. در هر حال، در اين مطالعه محلهاي پرورش پشه ها اعم از موقت و دائم معين و محل دقيق آنها بر روي نقشه علامت گذاري شد.
لانه هاي لاروي دائم شامل قنات ها با سطحي معادل 10666 مترمربع،كانال خيابانها با سطحي معادل 5832 مترمربع، و ساير انواع لانه هاي لاروي با سطحي معادل 2584 مترمربع.
لانه هاي لاروي موقت حاشيه شهري معادل 22300 متر مربع، داخل شهري 436 مترمربع، و لانه هاي لاروي ناشي از نشت آبهاي شبكه لوله كشي شهر معادل 623 مترمربع .
با اين مطالعه به اين نتيجه مي رسيم كه تمام مسير قنات ها و كانال خيابانها بايستي مجددا به روش بهسازي ساخته شود بطوريكه آب راكد و يا آب با سرعت كم ايجاد نشود. بر اساس ضوابط بهسازي حداقل سرعت 6/0 متر در ثانيه براي تمام آبراهها لازم است. همچنين جوي قنات ها بايستي با سيمان ساخته شده و در بعضي محلها سرپوشيده باشد. هزينه بهسازي لانه هاي لاروي شهر ايرانشهر اعم از موقت و دائم مبلغ 567/938/351 ريال برآورد شده است. عوايد جانبي اين عمل، تامين آب بيشتر براي اهداف آبياري و صرفه جوئيهاي ارزي در هر حال را بدنبال خواهد داشت.
كلمات كليدي: